ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชูแพลตฟอร์ม EWE เพื่อการพัฒนาตนเอง เพิ่มโอกาสการมีงานทำ ผ่านเวทีประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

09.06.2566
3,105 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชูแพลตฟอร์ม EWE เพื่อการพัฒนาตนเอง เพิ่มโอกาสการมีงานทำ ผ่านเวทีประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
(9 มิ.ย.66) นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อการทำงานที่หลากหลายกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่ The 9th International Conference on Green ASIA and Sustainability Forum: Inclusive and Equitable Quality Educational Management for Diverse Wording and Sustainable Development in the Next Normal โดยมีนายบำรุง ตันจิตติวัฒน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Equitable Quality Education for Sustainable Development โดยนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวจุลลดา ยังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ Technology and Innovation for Educational Management in Next Normal ว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ส่งเสริมโอกาสการพัฒนาตนเองสำหรับคนทุกกลุ่ม ผ่านแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทำงาน เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง เพิ่มโอกาสการมีงานทำ ซึ่งแพลตฟอร์ม EWE มีหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ upskill และ reskill เพื่อให้คนพัฒนาทักษะการทำงานรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวมถึง รองรับการเปลี่ยนเส้นทางอาชีพ ด้วยการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีระบบ competency credit bank เพื่อสะสมผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับเทียบโอนเพื่อขอรับคุณวุฒิวิชาชีพได้ ซึ่งเป็นการเชื่อมโลกการทำงานและโลกของการศึกษาให้เป็นโลกเดียวกัน
นอกจากนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังร่วมมือกับ UNICEF ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและเยาวชนที่ขาดโอกาส รวมถึงร่วมมือกับ IOM ในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มได้เข้าถึงการพัฒนาตนเองได้
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ