ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. รวมพลังต้านโกง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตอกย้ำองค์กรโปร่งใสไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

27.03.2567
714 View

สคช. รวมพลังต้านโกง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตอกย้ำองค์กรโปร่งใสไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

27 มีนาคม 2567 ณ ลานกิจกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำโดย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการ นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการ นางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ปักตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

นายพิสิฐ กล่าวว่า ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชนของประเทศ กำลังจับตามองการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เนื่องจากการทุจริตนับเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่ง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงทรัพยากร และโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง โดยเฉพาะผู้นำขององค์กรต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างในเรื่องการละเว้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมแสดงความจริงใจ และปรับฐานความคิดในการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตในทุกระดับ ขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ง และความเป็นอิสระให้กับหน่วยงานตรวจสอบ กิจกรรมในวันนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ ทางด้านคุณธรรม ให้กับผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กร พร้อมร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของ สคช. เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้และตรวจสอบได้ต่อไป 


นางสาวจุลลดา ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งให้คำมั่นที่จะนำพาสถาบันดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส รวมถึงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 8 ข้อ ดังนี้ ด้านการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการยึดหลักมาตรฐาน และขั้นตอนอย่างเคร่งครัด รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเท่าเทียม ด้านการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงภารกิจที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านการแก้ไขปัญหาต่อการทุจริต มีการทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ด้วยการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และปรับปรุงการทำงาน ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ต้องมีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ด้านการใช้อำนาจ โดยคำนึง 4 หลักสำคัญคือชอบด้วยกฎหมาย สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และพอเหมาะสมควรได้สัดส่วนพอดี ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่มีกระบวนการกำกับ ตรวจสอบได้ ด้านการเปิดเผยข้อมูล มีการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน รวมถึงมีช่องทางที่หลากหลาย และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการสื่อสารให้มีคุณภาพ และข้อสุดท้ายคือการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 


พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร ยังร่วมกันลงนามประกาศเจตนารมณ์ และร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศไทยมีการบริหารราชการภายใต้หลักคุณธรรม และความโปร่งใส ซึ่งในปี 2566 สคช. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้คะแนน 92.68 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งคะแนนจากการประเมินดังกล่าวจะนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ของประเทศ ทั้งนี้ในปี 2567 สคช. ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการต่อต้าน และป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นองค์กรที่โปร่งใส ในการให้บริการคนในอาชีพต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ