ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช.ร่วมเวทีประชุม ATTA ถกแนวทางการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังวิกฤตโควิด-19

24.03.2565
5,473 View
สคช.ร่วมเวทีประชุม ATTA ถกแนวทางการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังวิกฤตโควิด-19
 
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ ATTA เพื่อให้บุคลากรและองค์กรภาคการท่องเที่ยว ได้ทราบทิศทางและอัปเดตสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคลประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน, นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าด้านการสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายทวีศักดิ์ วานิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นายชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEP และนายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ TICA รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวในการปาฐกถาพิเศษว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเหมือนตัวเร่งและผลักดัน ให้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบการทำงาน รวมไปถึงรูปแบบของการท่องเที่ยว ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยการให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค พร้อมกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการใช้จ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ การจ้างงานภาคประชาชนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจภาคโรงแรม สายการบิน ร้านอาหาร และรวมไปถึงธุรกิจนำเที่ยว
 
นางสาววรชนาธิป ได้กล่าวถึง การทำงานของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในสาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว ระดับ 1-6 และอาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป ระดับ 3-4 ให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และมีความเป็นสากล การประชุม เพื่อทราบถึงทิศทางการทำงานในวันนี้ นับได้ว่า จะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกมิติ สร้างบรรยากาศ ด้านการท่องเที่ยวกลับให้กับมาคึกคัก สร้างรายได้ ให้กับประชาชน สร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอีกครั้งหนึ่ง
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ