ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนใจใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นแนวทางปรับหลักสูตรการเรียนการสอน และฝึกอบรม ผลักดันให้นักเรียน นักศึกษาได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

03.04.2566
5,034 View
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนใจใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นแนวทางปรับหลักสูตรการเรียนการสอน และฝึกอบรม ผลักดันให้นักเรียน นักศึกษาได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
นายนคร ศิลปอาชา ประธานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมรองผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหาร พบหารือร่วมกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุก รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ถึงแนวทางความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับการศึกษา ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีแนวทางจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ เรียนคู่งาน งานคู่เรียน เน้นการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างคนดีมีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงเน้นการเรียนในสถานประกอบการเพื่อให้ผู้เรียนจบไปแล้วมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีงานทำ เนื่องจากปัจจุบันกำลังคนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดแรงงานเร็วขึ้นหลังพ้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งระบบคุณวุฒิวิชาชีพจะตอบโจทย์ในการให้การรับรองความรู้ ความสามารถให้กับกำลังแรงงานเหล่านี้ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่าคุณวุฒิทางการศึกษาระดับต่างๆ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เมื่อต้องการ อันจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจริงๆ
นายสุรพล ระบุว่าปัจจุบันสถาบันฯ ได้ผลักดันให้สถานประกอบการดำเนินงานตามมาตรฐานอาชีพเพื่อส่งเสริมให้กำลังแรงงานในสถานประกอบการมีโอกาสได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น รวมถึงผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพก็มีโอกาสขอรับคุณวุฒิวิชาชีพได้ ขณะที่สถานศึกษาหลายแห่งได้นำมาตรฐานอาชีพไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทำให้นักเรียน นักศึกษา สามารถสะสมการเรียนตามหน่วยสมรรถนะและมีโอกาสขอรับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มโอกาสการมีงานทำในอนาคต
เบื้องต้นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ดำเนินการวิเคราะห์มาตรฐานอาชีพเพื่อนำมาใช้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนนำร่องแล้ว 5 อาชีพ ในด้านอาหาร การตลาด พลังงาน และดิจิทัล โดยคาดว่าจะนำมาปรับใช้จริงในภาคการศึกษาปี 2567 โดยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดายังได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและพื้นที่การเรียนการสอน ที่แสดงถึงคความพร้อมในการปรับเป็นหน่วยฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะได้หารือกันในรายละเอียดร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ