ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

AAT สถานประกอบการแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้การเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมในสถานประกอบการตามมาตรฐานอาชีพ กับ สคช.

16.12.2565
686 View
AAT สถานประกอบการแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้การเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมในสถานประกอบการตามมาตรฐานอาชีพ กับ สคช.
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ส่งมอบหนังสือเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพในสถานประกอบการของบริษัทออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (AAT) ให้กับนายสถิรยุทธ แสงสุวรรณ รองประธานบริษัทฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายชัยยุทธ์ สวัสดี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายณรงค์ศักดิ์ ยางสง่า รองผู้จัดการฯ และคุณปิยพงษ์ สรรเสริญ ทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคล AAT โดย AAT ถือเป็นสถานประกอบการแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมในสถานประกอบการฯ ในอาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3,4 อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3 อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 4 อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 2,3,4 ทำให้ AAT สามารถจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของตนเอง และมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ ซึ่ง AAT ให้ความสำคัญและพร้อมนำคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับพนักงาน ทั้งในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และพัฒนาทักษะในการทำงาน
นอกจากนี้ยังได้หารือเตรียมจัดกิจกรรมใหญ่มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพให้พนักงาน AAT กว่า 200 คน ซึ่งเป็นพนักงานกลุ่มแรกที่ผ่านอบรมและประเมินตามหลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบจากสถาบันฯ โดยจะมีการส่งมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินถึงไลน์การผลิต และเตรียมความพร้อมจัดทำมาตรฐานอาชีพเฉพาะสำหรับสถานประกอบการ ให้กับ AAT และยังได้หารือกิจกรรมต่อยอดการอบรมอาชีพเสริม ที่ไม่เพียงเปิดให้พนักงาน AAT ได้เข้าร่วมอบรม แต่ยังเปิดให้คนในครอบครัว และสถานประกอบการที่สนใจได้เข้าร่วมอบรมได้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ความมั่นคงในครัวเรือน
ขณะที่ AAT ยังเตรียมเดินหน้าเป็น Coaching ให้กับสถานประกอบการอื่นเพื่อใช้โมเดลเดียวกันขยายผลไปยังสถานประกอบการอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าการยอมรับและใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพในสังคมไทยต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ