ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช.ส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 11 อุตสาหกรรม

08.05.2567
463 View
สคช.ส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 11 อุตสาหกรรม
นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้แทนสถาบัน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็นนัดแรก หลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน 6 คณะ ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ
2. คณะอนุกรรมการจัดทํามาตรการและสิทธิประโยชน์
3. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกํากับติดตามการดําเนินโครงการ
4. คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
5. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและฐานข้อมูล
6. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย OFOS
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็น 1 ในอนุกรรมการ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและฐานข้อมูล โดยมี นางเมธินี เทพมณี เป็นประธานอนุกรรมการ และ สำนักงาน ป.ย.ป. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม ซึ่งขณะนี้การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในภาพรวม กำลังเข้าสู่ เฟส2 คือแผนงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (พ.ค. 2567 - ก.ย. 2568) มีประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการขับเคลื่อนของอนุกรรมการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ อาทิ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ , ผลการสํารวจความต้องการคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 11 อุตสาหกรรม ,รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ และการกําหนด Template การจัดเก็บ สำรวจ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา THACCA Platform และแนวทางการเชื่อมโยงการทำงานกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย OFOS ต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ