ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช.- IOM เดินหน้าระดมผู้เชี่ยวชาญร่วมวิเคราะห์ Functional Map ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

29.11.2565
7,891 View
สคช.- IOM เดินหน้าระดมผู้เชี่ยวชาญร่วมวิเคราะห์ Functional Map ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. นำโดยนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และจัดทำแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map) อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ปลอดภัย มีจริยธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) โดยมีนางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบไปด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนบริษัทนำเข้าแรงงานข้ามชาติ เข้าร่วมในงาน
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า การอบรมในวันนี้ ถือเป็นก้าวแรกในการเดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหน่วยสมรรถนะของอาชีพนี้ โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์หน้าที่งาน (Functional Analysis) โดยการวิเคราะห์อาชีพจากการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพ เพื่อกำหนดของเขตหน้าที่ และเนื้องาน การจัดทำร่างแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map) รวมถึงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 8 ระดับ ก่อนนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพต่อคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในอาชีพจากทุกภาคส่วน จนนำไปสู่การใช้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ที่จะมีบทบาทสำคัญในการนำเข้าแรงงานอย่างมีจริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรกรรม ประมงและแรงงานก่อสร้าง ส่งผลให้ไทยติดอันดับที่ 17 ของโลก และถือเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีการนำเข้าแรงงานข้ามชาติมากที่สุด ดังนั้น การจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอาชีพผู้สรรหาแรงงานช้ามชาติ ให้มีความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมาย รวมถึงมีจรรยาบรรณในการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของแรงงานข้ามชาติ ทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุศักยภาพสูงสุด บนพื้นฐานความเข้าใจ ความเห็นใจ ความรับผิดชอบ และความเคารพในกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ และมนุษยธรรมเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการจ้างงานที่มีคุณค่า ลดความยากจน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตและยั่งยืนต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ