ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

สคช. - ก.พ. เตรียมการใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานภาครัฐ

06.02.2566
171 View
สคช. - ก.พ. เตรียมการใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานภาครัฐ
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการนำประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นำโดย นายศาณิฏ ปณิธานธรรม นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร นางสาวดุษฎี ราชเมืองฝาง นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาระบบจําแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพและประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับคุณวุฒิทางการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นำไปใช้เป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐ
นายสุรพล กล่าวว่าคณะทำงานร่วมระหว่าง สคช. และ ก.พ. เป็นการศึกษาแนวทางการใช้คุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร จากที่กำหนดเพียงคุณวุฒิทางการศึกษาให้สามารถควบคู่ไปกับคุณวุฒิวิชาชีพด้วย ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยทำให้กำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างค่านิยมใหม่ในสังคมให้เกิดการยอมรับความรู้ ความสามารถในการทำงานโดยที่บุคคลสามารถกลับเข้ารับคุณวุฒิทางการศึกษาได้ในภายหลัง หาก ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐนำร่องในการใช้ประโยชน์และยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกํา กับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก็จะทำให้ภาคเอกชนดำเนินการในแนวทางเดียวกัน
ขณะที่ ก.พ. มองว่าเป็นเรื่องดีที่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเข้ามาช่วยลดระยะเวลาการศึกษา และเปิดโอกาสให้คนได้เข้าสู่โลกการทำงานได้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมเป็นอย่างมาก ได้ประโยชน์ทั้งกับภาครัฐและตัวของประชาชนเอง ซึ่งจะต้องศึกษาในรายละเอียดการดำเนินการเพื่อไม่ให้ขัดต่อหลักเกณฑ์ระเบียบต่างๆ โดยเน้นเรื่องหลักการความเป็นธรรม ก่อนนำเสนอต่อเลขาธิการ และคณะกรรมการ ก.พ.เพื่อพิจารณาต่อไป โดยที่ประชุมคณะทำงานเห็นตรงกันในการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ นำร่องการศึกษาหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรในส่วนของพนักงานราชการก่อน
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ