ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช. เสริมทัพ การพัฒนากำลังคนอาชีพโลจิสติกส์ รองรับความต้องการเร่งด่วนของภาคอุตสาหกรรม

23.06.2565
13,137 View

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานการเปิดอบรมพิเศษ การค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ (Short Course Hybrid Training Program) จัดโดยสถาบัน RAKDI (Research and Knowledge Development) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ) เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศ และโลจิสติกส์ให้มีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงาน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการขนส่ง โดยมีนายสายันห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบัน RAKDI กล่าวรายงาน

 

นายนคร กล่าวว่า อาชีพในสาขาโลจิสติกส์ เป็น 1 ใน 7 อาชีพที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับภาคการค้า และภาคอุตสาหกรรม ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนปฏิบัติการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 และยังเป็นสาขาอาชีพที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และความพร้อมในการเทียบเคียงสมรรถนะกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ในขณะเดียวกัน Logistics ยังเป็น Backbone สำคัญของประเทศ สร้างรายได้ให้ประเทศปีละเกือบ 300,000 ล้านบาท และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกือบจะทุกด้านของระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าส่งออก การขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตรเข้าสู่กระบวนการผลิตและกระจายไปในประเทศและต่างประเทศ การบูรณาการระหว่าง ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่กลุ่มคนในอาชีพด้านนี้ เราจะได้เรียนรู้แนวคิดและหลักการทางทฤษฎีด้านของงานด้านเยาวชนจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการนำไปใช้งานฝึกปฏิบัติงานจริงในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประเทศไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานด้าน Youth Work ปฏิบัติของในต่างประเทศในการพัฒนางานด้านเยาวชน เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพ Youth Worker เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวระหว่างการบรรยายเกี่ยวกับ บทบาทของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและอาชีพโลจิสติกส์ว่า สถาบันฯ ได้มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ สมาคม สมาพันธ์ และผู้ประกอบอาชีพ รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน โดยมีมาตรฐานอาชีพ ที่จัดทำแล้วเสร็จ ใน 9 สาขา รวม 53 อาชีพ ครอบคลุมสาขางานของสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดหาจัดจ้าง การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า การจัดการขนส่ง การจัดการส่งออกและนำเข้า การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การจัดส่งพัสดุ การจัดส่งอาหาร การจัดการซัพพลายเชน การจัดการโลจิสติกส์ เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะสูงและมีมาตรฐานสากล มีผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์แล้วกว่า 2 หมื่นคน ทั้งนี้คาดว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นเป็นการเสริมทัพครั้งใหญ่ ในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรและอาชีพด้านโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐาน เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ