ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

พิษณุโลกตอบรับขับเคลื่อนมืออาชีพด้านการดูแลผู้สูงอายุ

19.09.2565
4,037 View
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 420 ชั่วโมง ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพิษณุโลก
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนศักยภาพกำลังคนด้านผู้ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินโครงการหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะครัวเรือนที่ประสบปัญหาความยากจน ด้อยโอกาส ได้เพิ่มทักษะในงานและอาชีพ ให้มีรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
 
นอกจากนี้ นางสาวพรภัทรา ฉิมพลอย รักษาการผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้นำเสนอมาตรฐานอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และประโยชน์ของใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนระบบ E-Portfolio ให้กับผู้เข้าร่วมงาน เข้าสู่การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ สร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของ สคช. ในการให้คุณวุฒิวิชาชีพแก่คนทำงาน และช่วยสร้างโอกาสให้คนในอาชีพอีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ