ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช. ร่วมประชุมขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ เพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) สู่การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีคุณภาพ

19.09.2566
2,483 View
สคช. ร่วมประชุมขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ เพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) สู่การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีคุณภาพ
นางสาวจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมประชุมทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ เพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ
นางสาวจุลลา ได้ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากลของหน่วยผลิตและพัฒนากำลังคน” ร่วมกับ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม กรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า สคช. มีกลไกการพัฒนากำลังคนของประเทศ ด้วยการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ที่สามารถสะท้อนความต้องการของสถานประกอบการได้ นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พร้อมนำไปสู่เส้นทางการพัฒนา สร้างโอกาส สร้างรายได้ และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพได้แล้ว ที่ผ่านมา สคช. ยังได้มีการส่งเสริมให้ภาคการศึกษา นำมาตรฐานอาชีพมาถอดเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือระยะยาว ก่อนจะผลักดันให้นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ได้มีโอกาสรับคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ในปี 2567-2569 สคช. จะมีการกำหนดมาตรฐานอาชีพนำร่อง ที่สามารถเทียบเคียงระดับอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกำลังคนของประเทศในอนาคต
ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยนางสาวจุลลดา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรให้ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem (EWE) ในการจัดเก็บข้อมูลด้านกำลังคน การสั่งสมสมรรถนะการเรียนรู้ Competency Credit Bank และการฝากประวัติส่วนตัวผ่านแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Portfolio ซึ่งจะนำไปสู่การมีงานทำ และนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ