ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช. ผนึก อีอีซี พัฒนาทักษะอนาคตให้แรงงานและภาคการศึกษา เน้น Learn to Earn ผ่าน EWE Platform รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ

08.07.2567
872 View
สคช. ผนึก อีอีซี พัฒนาทักษะอนาคตให้แรงงานและภาคการศึกษา เน้น Learn to Earn ผ่าน EWE Platform รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่ EEC Model ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเรียนรู้เพื่ออยู่รอด” พร้อมกล่าวเปิดงาน “Learn to Earn in Digital World through E-Workforce Ecosystem Platform” ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ. ชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โอกาสนี้ นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทุนมนุษย์และการสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : อีอีซีโมเดล” โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ , คณะผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน
นางสาวจุลลดา ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวให้เห็นความสำคัญของ EWE แพลตฟอร์มว่าจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังแรงงานของประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบโจทย์ Learn To Earn ในสังคมปัจจุบัน โดยแพลตฟอร์มมีระบบ E-portfolio สามารถเก็บประวัติ ข้อมูลด้านการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์ เก็บสั่งสมสมรรถนะการเรียนรู้ Competency Credit Bank ได้ นอกจากนี้ยังมีระบบระบบแนะแนวการศึกษาและการเรียนรู้สู่อาชีพ Education and Career Guidance หรือ ECG เพื่อแนะแนวนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน จากโลกการศึกษา ไปสู่โลกของอาชีพได้อย่างตรงเป้าหมาย ซึ่งพื้นที่ EEC จะเป็นต้นแบบสำคัญในการใช้พัฒนากำลังคนในพื้นที่ด้วยการใช้ประโยชน์จาก EWE Platform
ภายในงานยังมีการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในอีอีซี สภาอุตสาหกรรม และหอการค้าแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “เมื่อ Skill Certificate สำคัญต่อโลกของการทำงานการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนต้องเปลี่ยนไป” มีการเสนอมุมมองในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของคนในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาคนให้ได้รับการรับรองทักษะและสมรรถนะในอาชีพนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนา โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จะสามารถเป็นโมเดลต้นแบบได้
ในช่วงบ่ายมีการเสวนาเป็นห้องย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสำหรับสถานศึกษา ซึ่งมีการพูดถึงการเชื่อมโยงภาคการศึกษากับคุณวุฒิวิชาชีพ และเสวนา ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะผู้เรียนด้วย E-Workforce Ecosystem Platform ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” กลุ่มสำหรับนักทรัพยากรบุคคล มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในองค์กร และการบรรยายในหัวข้อ ”People Motivation“ โดยนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ “ยกระดับกำลังคนด้วย Competency” และกลุ่มสุดท้ายสำหรับผู้บริหารสถานประกอบการ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ และ EWE Platform พร้อมกับการเสวนาในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับสถานประกอบการ” นอกจากนี้ยังมีการหารือความร่วมมือระหว่าง สคช. และสถานประกอบการต่าง ๆ อีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ