ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. เปิดเวทีระดมความคิดเห็น ในการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) นำไปสู่การให้บริการ และพัฒนาคนในอาชีพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12.05.2566
3,290 View
สคช. เปิดเวทีระดมความคิดเห็น ในการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) นำไปสู่การให้บริการ และพัฒนาคนในอาชีพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ภายใต้โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชนที่จะมีขึ้น โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตัวแทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลาตามมาตรฐานอาชีพ สถานประกอบการ ผู้ผ่านการประเมิน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานสนับสนุนการทำงานของสถาบัน ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้สามารถนำไปประกอบการจัดทำตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า ทุกความคิดเห็นในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานจาก สคช. เพื่อให้คนในอาชีพได้รับการบริการที่มีความสะดวก คล่องตัว เหมาะสมกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ โดยในปี 2566 จะมีการขับเคลื่อนในทิศทางที่มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ จะสามารถได้มาจากหน่วยฝึกอบรม สถาบันการศึกษา องค์กรที่ทำหน้าที่การฝึกอบรมโดยได้รับการรับรองจาก สคช. และที่สำคัญสถานประกอบการสามารถมาเป็นหนึ่งในห่วงโซ่ ของการดำเนินงานเพื่อคนในอาชีพ ส่งผลให้เกิดช่องทางการเข้าสู่คุณวุฒวิชาชีพ และการได้รับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็จะมีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ มีความคิดเห็นจากบุคลากรในหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ ตัวแทนสมาคมการค้าพันธุ์ข้าวไทย ตัวแทนครัวการบิน บริษัทการบินไทย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี และดิจิทัล ที่ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นว่าคุณวุฒิวิชาชีพ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถยืนยันว่าสามารถทำงานและประกอบอาชีพได้จริง ทั้งนี้อยากให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและในระดับสากลต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ