ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

สคช. ร่วมประกาศเจตนารมย์ ร่วมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสุขภาพ ด้วยการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

21.12.2565
709 View
สคช. ร่วมประกาศเจตนารมย์ ร่วมสร้างความเข้มแข็งในการบริการสุขภาพ ด้วยการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พร้อมประกาศเจตนารมย์ "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย" เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ นำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศเข้าร่วมในงาน
นายอนุทิน กล่าวว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และความเป็นธรรมให้กับการบริการสุขภาพของประเทศ สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ต้องได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน มีช่วยส่งเสริมและสร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า สถาบันฯ ให้ความสำคัญกับการบริการด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการยกระดับคนอาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งอาชีพผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้มีโอกาสได้รับการรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการขยายผลไปสู่ท้องถิ่นในหลายพื้นที่ โดยการพัฒนากลุ่มอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้ถูกต้องตามหลักการ และยังเป็นองค์ความรู้ติดตัวที่สามารถถ่ายทอดส่งต่อลูกหลานในชุมชน ส่งเสริมให้ทุกคนในท้องถิ่นสามารถได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ