ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ม.ค.

สคช. ผนึกกำลังภาคีติดปีกเยาวชน สร้างความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

31.01.2565
1,300 View

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมวงเสวนา “เสริมทักษะ สู่งาน สร้างเยาวชน” พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัฒนาวัยรุ่น องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) และ ผู้บริหารจาก LINE MAN Wongnai ซึ่งจัดโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย โดยมีนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน การจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ เพื่อหารือถึงแนวทางแก้ปัญหา พร้อมสนับสนุนเยาวชนที่ขาดโอกาสและแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถเข้าถึงการอบรม เสริมทักษะที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพในอนาคตและเข้าถึงงานที่มีคุณภาพได้

นางสาวจุลลดา กล่าวบนเวทีเสวนาว่า ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้าพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน สคช. ได้มีความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ผลักดันให้กลุ่มเยาวชนเข้ารับการรับรอง พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานได้ โดยมีระบบ E-Training ที่ประกอบไปด้วยชุดฝึกอบรมออนไลน์ ซึ่งสามารถเติมเต็มทักษะในอาชีพได้แบบไม่จำกัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มช่องว่างของกลุ่มเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

พร้อมกันนี้นางสาวจุลลดา ได้เปิดเผยแนวทางการพัฒนากำลังคน ผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะ E-Workforce Ecosystem หรือ EWE ที่มีเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะการพัฒนากลุ่มเยาวชนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างฉากทัศน์ในการเข้าสู่โลกของอาชีพว่า จะต้องมีการเติมเต็มทักษะเพื่อพัฒนาในเส้นทางในอาชีพได้อย่างไร ขณะที่หลังจากนี้การทำงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะมีการพัฒนา E-Portfolio ที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานทั้งด้านการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงานและยังเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทั้งด้านการศึกษา การสะสมระบบธนาคารหน่วยกิต การฝึกอบรมและการทำงานด้วยการ Upskill Reskill และ New-skill รวมไปถึง มีกลไก Job Matching คือผู้ประกอบการได้แรงงานมีคุณภาพ มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ