ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม

27.07.2565
9,131 View

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบเกียรติบัตร ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ภายใต้กิจกรรม สมบูรณ์ สร้างสมดุล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ภายใต้แนวทางการประเมินความสุขด้วยคุณธรรมความดี เพื่อส่งเสริมการทำความดี มีคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพฤติกรรมเชิงบวก และนำกลไกการมีส่วนร่วมมาสร้างความตระหนักรู้ ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข

 

นายสุรพล กล่าวภายหลังการมอบรางวัลว่า ภาพจำขององค์กรล้วนแต่สะท้อนมาจากคนในองค์กร ดังนั้น ถ้าบุคลากรในองค์กรเป็นคนที่มีคุณธรรม ตั้งมั่นในการทำความดี บุคลิกและภาพขององค์กรก็จะออกมาเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะทำอะไร ก็ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนยึดมั่น และอยู่บนพื้นฐานของความดีต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ