ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

สคช.- IOM จัดระดมความคิดเห็น ผลการจัดทำมาตรฐาน อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ตามหลักมาตรฐานสากล

16.02.2566
158 View
สคช.- IOM จัดระดมความคิดเห็น ผลการจัดทำมาตรฐาน อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ตามหลักมาตรฐานสากล
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธาน เปิดการประชุมการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจบริการ อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) โดยมีนางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และตัวแทนบริษัทนำเข้าแรงงานข้ามชาติ เข้าร่วมประชุม
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า มาตรฐานอาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ จะนำไปสู่การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบโปร่งใส ปลอดภัย และอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพ ได้พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง ได้รับการยอมรับในความรู้และทักษะ ซึ่งแต่ละระดับคุณวุฒิวิชาชีพได้แสดงรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยสมรรถนะ อันประกอบด้วย หน่วยสมรรถนะย่อย เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดกระบวนการ และวิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
ในการนี้ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ต่อการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างหลากหลาย อันจะนำไปสู่การนำมาตรฐานอาชีพไปใช้กับคนในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ ตามหลักมนุษยธรรม
สำหรับมาตรฐานอาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงาน ทำให้ต้องมีการนำเข้าแรงงานข้ามชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน ดังนั้น การจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพตามหลักกฎหมาย รวมถึงมีจรรยาบรรณในการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของแรงงานข้ามชาติ จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่า ทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ