ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. ร่วมวงเสวนา ฉายภาพ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ต่อการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

08.11.2565
1,068 View
สคช. ร่วมวงเสวนา ฉายภาพ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ต่อการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมวงเสวนา บนเวทีการประชุมเชิงวิชาการ
เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในหัวข้อ ฉากทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย พร้อมด้วย นางปัทมาวลัย รัตนพล หัวหน้าคณะที่ปรึกษาบริหาร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท, ที่ปรึกษา บมจ. แม็คกรุ๊ปและกรรมการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.บุญวรา สุมะโน นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนางสาวปัณพร วงษ์จันทร์เพ็ญ กรรมการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อศึกษาโครงสร้างแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวรวมถึงเพื่อวางแผนการผลิตแรงงานให้ตรงตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมด้านแรงงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
นางสาวจุลลดา กล่าวบนเวทีเสวนาว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการเดินหน้าพัฒนากำลังคนให้มี ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่กลับมามีความต้องการมากขึ้น ภายหลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด19 และมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว อีกทั้ง สคช. ยังมีหลักสูตรการฝึกอบรม ในการพัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อาทิ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสปา อาชีพการบริหารงานบุคคล พนักงานต้อนรับของโรงแรม รวมไปถึงช่างซ่อมบำรุงและแม่บ้านโรงแรม ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานกำลังคนในทุกอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่สากลให้การยอมรับ ทั้งนี้ ทิศทางการพัฒนากำลังคน ไม่เพียงเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วเท่านั้น แต่คุณวุฒิวิชาชีพ จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน ได้มีทิศทางการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ