ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDeD) เข้าพบ สคช. หารือแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์กับคนในอาชีพ

04.03.2565
3,009 View

สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDeD) เข้าพบ สคช. หารือแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์กับคนในอาชีพ

นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDeD) นำคณะผู้บริหารสมาคม เข้าพบ นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ แนวทางความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มเปราะบางที่ขาดโอกาส อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และครอบครัวยากจน รวมถึงหารือแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Platform) 70:20:10 (70:20:10 Model for Learning and Development)

ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึงแนวทางการจัดทำชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลว่า ให้คำนึงถึงการนำไปใช้งาน ที่ตอบโจทย์ความต้องการคนในอาชีพได้อย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความสามารถ ของกำลังคนได้ตรงตามความต้องการผู้ประกอบการ

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ