ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

24.03.2566
5,218 View
สคช. คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากสำนักนายกรัฐมนตรี จากการประเมินองค์กรคุณธรรมในระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยนายจรณวรรฒ ทองหลอม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร จากนางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ สคช. เป็น 1 ใน 16 หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่ผ่านมา สคช. ดำเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถตรวจสอบได้ พร้อมเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม ขยายผลไปยังองค์กร เครือข่ายความร่วมมือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นหลักในการทำงานต่อไป
สำหรับการมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ