ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. เปิดเวทีระดมความคิดเห็น กระตุ้นคนในอาชีพมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การพัฒนากำลังคนในอนาคต

17.08.2565
7,047 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดเวทีสัมมนา “กำหนดทิศทางการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ปี 2566” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในอาชีพได้แสดงความคิดเห็น ก่อนเดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาชีพ รองรับความต้องการกำลังคนเร่งด่วน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในอาชีพเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย อาทิ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล อาชีพนักพัฒนา AI นักพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือน AR/VR สาขาวิชาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพผู้รวบรวมเมล็ดข้าว ผู้ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักบริหารทรัพย์สินทางปัญญา สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง วงโยธวาทิตและมาร์ชชิ่งอาร์ท และ Soft Power สาขาวิชาชีพด้านชีวการแพทย์ รวมไปถึงสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน อย่างสาขาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ระบบทุ่นลอยน้ำ และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นต้น

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวในการเป็นประธานเปิดการสัมมนาว่าทุกความคิดเห็นในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานในประเทศ โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จะร่วมสร้างมาตรฐานอาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคนในอาชีพไปสู่มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดยที่ผ่านมา สคช. ได้มีการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มอาชีพได้มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพมาแล้ว 900 อาชีพ ใน 52 สาขาวิชาชีพ ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ในอนาคตทางสถาบันฯ ยังมีการร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสร้างโอกาสให้คนในอาชีพที่มีความรู้และมีทักษะในการทำงาน ได้เข้าถึงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และเพิ่มโอกาสในการมีงานทำที่มั่นคงต่อไป

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ มีความคิดเห็นจากบุคลากรในหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ ตัวแทนจาก Thai Flight Training Academy ในเครือการบินไทย ที่ได้มีการเสนอให้มีการจัดมาตรฐานอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ หรือผู้บังคับโดรน ที่เชื่อว่าจะมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งการใช้งานเพื่อการเกษตรกรรม ธุรกิจการขนส่ง ซึ่งทีผ่านมาเป็นอาชีพที่ไม่มีกฎระเบียบรองรับผู้บังคับโดรนที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดทำมาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้อง จะช่วยรองรับและพัฒนาบุคลากรในอาชีพให้มีมาตรฐานได้ 

ขณะที่ ดร.อรกนก พรรณรักษา จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ที่เห็นด้วยกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ที่เกี่ยวข้องนักบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากเห็นว่า มีบุคลากรในอาชีพเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ได้มีการทำวิจัยและรวมรวมข้อมูลในอาชีพดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถเดินหน้าการจัดทำมาตรฐานอาชีพได้ทันที เช่นเดียวกับนายโชติ กัลป์ยานรัตน์ ตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนในการผลักดัน อาชีพที่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบทุ่นลอยน้ำ เพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่กำลังเติบโต และช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากอาชีพบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย ตัวแทนจากอาชีพห้องปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่พร้อมร่วมเดินหน้า ส่งเสริมและจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับประเทศต่อไป

#สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #ความคิดเห็น  #มาตรฐานอาชีพ #คุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ