ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช.- IOM ถอดรหัสข้อมูล เตรียมพร้อมจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ

09.11.2565
945 View

สคช.- IOM ถอดรหัสข้อมูล เตรียมพร้อมจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. นำโดย นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ เพื่อวิเคราะห์อาชีพเป้าหมาย และรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณา จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งกรอบแนวทางในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ปลอดภัย มีจริยธรรมตามหลักสิทธิมนุษชนขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) โดยมีนางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาประธานสถาบันฯ และตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และตัวแทนบริษัทนำเข้าแรงงานข้ามชาติ เข้าร่วมประชุม

นางสาวจุลลดา กล่าวว่า การจัดทำมาตรฐานอาชีพสรรหาแรงงานข้ามชาติ จะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติต่อการนำเข้าแรงงานต่างชาติที่เป็นระบบมากขึ้น ที่จะไม่เพียงแต่ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเท่านั้นของแรงงานข้ามชาติเท่านั้น แต่จะเกี่ยวข้องกับจริยธรรมและจรรณยาบรรณในการประกอบอาชีพอีกด้วย โดยในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอมาตรฐานจากทั่วภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อให้เกิดการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ก่อนนำมาปรับใช้ตามบริบทของประเทศไทย การรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่จุดเริ่มต้นสำคัญในการจัดทำมาตรฐานอาชีพสรรหาแรงงานข้ามชาติ ผลักดันให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าต่อไป 

สำหรับอาชีพสรรหาแรงงานข้ามชาติ เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรกรรม ประมงและแรงงานก่อสร้าง ส่งผลให้ไทยติดอันดับที่ 17 ของโลก และถือเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีการนำเข้าแรงงานข้ามชาติมากที่สุด ดังนั้นการจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติ จะทำให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในอาชีพ ได้เข้าใจถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงการป้องกันไม่ให้แรงงาน ต้องอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ แสวงประโยชน์ และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ