ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. ชูแพลตฟอร์ม EWE นำเสนอเป็นผลงานสำคัญภายใต้การดำเนินงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

19.08.2565
7,905 View

สคช. ชูแพลตฟอร์ม EWE นำเสนอเป็นผลงานสำคัญภายใต้การดำเนินงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

นายนคร ศิลปอาชา ประธานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะประธานอนุกรรมการปฏิรูปประเทศฯ ด้านแรงงาน พร้อมนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ สุราลัยฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม 

นายนคร กล่าวว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการปฏิรูปประเทศฯ ด้านแรงงาน ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem Platform เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และให้บริการสั่งสมประสบการณ์จากการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงานหรือการประกอบอาชีพ ในรูปแบบของ E-Portfolio แก่กำลังแรงงานทุกคน อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย โดยจะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงานรวมอยู่บนโครงสร้างเดียวกัน รองรับการเพิ่มทักษะ การมีงานทำ การศึกษาการฝึกอบรม และเป็นกลไกในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong learning 

ในงานนายนคร ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับนางสาวแอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022 และนางสาวพิชาภา ลิมศุนกาญจน์ รอง Miss Universe Thailand 2022 และอนุกรรมการด้านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อคุณธรรม วัฒนธรรม และสังคม ที่มาร่วมแสดงแนวคิดในการร่วมพัฒนาสังคม โดยประกาศเกียรติคุณที่ สคช. มอบให้ก็เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม รวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ