ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

สคช. - กทม. เร่งผลักดันนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพ 10 แห่งในสังกัด Log In ใช้งานระบบ E-Portfolio พร้อมเทียบเคียงหลักสูตรต่อยอดสู่การรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

06.12.2565
678 View
สคช. - กทม. เร่งผลักดันนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพ 10 แห่งในสังกัด Log In ใช้งานระบบ E-Portfolio พร้อมเทียบเคียงหลักสูตรต่อยอดสู่การรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. โดยสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนฝึกอาชีพในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง นำโดยนายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เพื่อหาแนวทางการผลักดันให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในสังกัด มีการเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Portfolio ในแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem หรือ EWE แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและพัฒนากำลังคนของประเทศอย่างเป็นระบบ พร้อมเทียบเคียงความสอดคล้องของหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนฝึกอาชีพกับมาตรฐานอาชีพ เพื่อผู้เรียนจะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพและประกาศนียบัตรฯ ไปพร้อมกัน โดยนำร่องจากหลักสูตรยอดนิยม 10 หลักสูตร ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันกับกรุงเทพมหานคร จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของโรงเรียนฝึกอาชีพได้เข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการเข้าใช้ระบบ E-Portfolio ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทุกคน ก็สามารถเข้าใช้งานได้ ด้วยการบันทึกประวัติการศึกษา การทำงาน ผลงาน รางวัล ประกาศนียบัตรจากการอบรม รวมถึงประสบการณ์ทำงานได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนมีงานทำ และยังเป็นกลไกให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ เห็นว่านักเรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพ จะต้องผ่านการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น สามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพได้ ดังนั้น การได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการ และนายจ้าง ที่ต้องการคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถพิจารณาจากประวัติต่างๆ ที่ฝากไว้ในระบบ E-Portfolio ได้ทันที
ขณะที่หลังจากนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และกรุงเทพมหานคร จะร่วมตั้งคณะทำงานโดยมีตัวแทนจากทั้งสองฝ่าย เพื่อเดินหน้าเทียบเคียงหลักสูตรของโรงเรียนฝึกอาชีพ โดยเริ่มต้นจาก 10 อาชีพจาก 10 โรงเรียนฝึกอาชีพ ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด เพื่อให้มีความสอดคล้องกันตามหน่วยสมรรถนะของมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้นักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนฝึกอาชีพ ได้มีโอกาสรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมหน่วยสมรรถนะใน Digital Competency Credit Bank เพื่อรับหนังสือรับรองสมรรถนะ และการได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
นอกจากนี้ ยังได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับระบบแนะแนวอาชีพและค้นหาทักษะ เพื่อสนับสนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพ รวมไปถึงสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม พร้อมสร้างระบบ Job Matching ระหว่างคนหางานและผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการได้แรงงานมีคุณภาพ มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการ มีการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล และระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดตลอดชีวิต เพื่อพัฒนากำลังแรงงานทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนของประเทศต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ