ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. – เอไอเอส หารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม่ รองรับยุคดิจิทัล

10.10.2565
6,276 View
สคช. – เอไอเอส หารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม่ รองรับยุคดิจิทัล
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย นางสาววรชนาธิป จันทนู นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฯ และนางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พบนางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่ม AIS และ Intouch จำกัด (มหาชน) และ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Acting Head of AIS Academy เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล และพัฒนาองค์กรร่วมกันระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ AIS และ Intouch พร้อมเยี่ยมชม CO-WORKING SPACE ที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น
นายสุรพล ได้ให้ข้อมูลถึงการพัฒนาระบบ E-Workforce Ecosystem Platform หรือ EWE แพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Competency Bank) ระบบคูปอง อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (E-Coupon) การแนะแนวอาชีพและค้นห้าทักษะ (Career Guidance & Skill Check) รวมถึงระบบอื่น ๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของ AIS มาในระบบ EWE เพื่อพัฒนากำลังแรงงานร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังให้ความสนใจในการจัดทำประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะรองรับความเปลี่ยนแปลงในยุคของดิจิทัลได้
นางสาวกานติมา ได้ให้ข้อมูลถึงรูปแบบ และแนวทางการบริหารคนในรูปแบบใหม่ ที่เปลี่ยนจากระบบฝึกอบรม เป็นการเปิด Academy สร้างระบบการเรียนรู้ ผ่าน E–Learning System เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในองค์กร ให้มีความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการหารือ ถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรร่วมกันต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ