ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

“เปิดโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาโภชนาการ เตรียมสร้าง Health Coach มืออาชีพ”

15.03.2565
1,389 View

“เปิดโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาโภชนาการ เตรียมสร้าง Health Coach มืออาชีพ”

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาโภชนาการ และร่วมการสัมมนาเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการ สมาคม กลุ่มอาชีพ ให้เข้าร่วมในกระบวนการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาดังกล่าว ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวเปิดโครงการด้วย 

รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้บรรยายแนะนำการทำงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และความสำคัญของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพว่า สามารถใช้ในการรับรองสมรรถนะของบุคลากรในด้านโภชนาการ สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มนักโภชนาการได้ ซึ่งเบื้องต้น นำร่องอาชีพด้าน Health Coach ผู้แนะนำโภชนาการอาหาร, นักสื่อสารอาหารสุขภาพ, Diet Technicial หรือนักเทคนิคอาหาร ที่จะเป็นผู้ช่วยนักโภชนาการ หรือ ผู้ช่วยนักกำหนดอาหาร ทั้งนี้การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าว จะเป็นประโยชน์และเปิดโอกาส พัฒนาคนในอาชีพด้านโภชนาการต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ