ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช. ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรชีวศึกษาทั่วประเทศ พร้อมย้ำให้เร่งพัฒนาหลักสูตร และเพิ่มทักษะ ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

09.09.2565
3,273 View

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6  "The 6th National Conference on Vocational Education and Technology" ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาชีวศึกษา เพื่อให้มีการพัฒนาก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เกษตรภาคกลาง ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สมาคมไทยไอโอที และบุคลากรอาชีวศึกษาเข้าร่วม

 

นายนคร กล่าวระหว่างบรรยายพิเศษ การสร้างแรงบันดาลใจการพัฒนาการอาชีวศึกษาว่า ที่ผ่านมาได้ร่วมพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 19 แห่ง เพื่อยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และส่งเสริมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพ ให้กับบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษา พร้อมร่วมกันยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) โดยได้ทำการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ กว่า 400 คน ครอบคลุม 13 สาขาวิชาชีพ อาทิ ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ช่างซ่อมระบบปรับอากาศ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคาร และการเชื่อมอุตสาหกรรม

 

นายสุรพล ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ มาตรฐานอาชีพกับการพัฒนาการอาชีวศึกษา (Occupational Standards and Vocational Development) โดยระบุว่า ไม่เพียงแต่การส่งเสริมด้วยการปรับหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพเท่านั้น ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้นักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษาได้ แต่การสั่งสมประสบการณ์ด้วยฝึกงาน ในสถานประกอบการที่เหมาะสม จะทำให้การพัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ ให้มีการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมพิจารณาประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานและพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง เพื่อสร้างโอกาส และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ