ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

กทม. เอาด้วย!! เตรียมดันนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพในสังกัด เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

02.11.2565
1,099 View
กทม. เอาด้วย!! เตรียมดันนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพในสังกัด เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวพรภัทรา ฉิมพลอย รักษาการผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษและคณะ เข้าพบ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน หลังจากที่ กทม. ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ E-Workforce Ecosystem Platform EWE ไปเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ในงานคุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน
นางสาวจุลลดา ได้นำเสนอ 5 ประเด็น ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย การเทียบเคียงหลักสูตรของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อนำไปสู่การเก็บสะสมสมรรถนะใน Digital Competency Bank การให้หนังสือรับรองสมรรถนะ และการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ แก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ความร่วมมือในการส่งเสริมให้ครูผู้ฝึกของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ การนำหลักสูตรของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเข้าสู่ E-Workforce Ecosystem Platform การสนับสนุนให้มีการเข้าใช้ E-portfolio และการทำ Sandbox เสริมทักษะ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่กลุ่มเยาวชน NEET (Not in Education, Employment or Training) ร่วมกันระหว่าง สคช. UNICEF และกทม. กับโครงการ 1 เขต 1 โรงเรียน และโครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
นายศานนท์ ให้การตอบรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันในครั้งนี้ อย่างเต็มที่ พร้อมนำร่องโครงการอบรมและประเมินสมรรถนะ digital literacy ให้อาสาสมัครเทคโนโลยี หรือ อสท. และครูคอมพิวเตอร์ของ โรงเรียนฝึกอาชีพ โดยตั้งเป้าหมาย 10,000 คน อีกทั้งการเชื่อมโยงหลักสูตรโรงเรียนฝึกอาชีพกับ EWE และสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพใช้ e-portfolio โดยจะประชาสัมพันธ์ในช่วงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ให้นักเรียนได้เข้าใจและเข้าถึงระบบ e-portfolio ตั้งแต่ต้นนำไปสู่การใช้ระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองต่อไปในอนาคต ในส่วนของการเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนฝึกอาชีพ กับมาตรฐานอาชีพ จะเร่งนำหลักสูตรของ กทม. ทั้งหมดที่มีดำเนินการเทียบเคียงกับมาตรฐานอาชีพ ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันภายใต้หน่วยสมรรถนะตามาตรฐานอาชีพ เพื่อผลักดันให้นักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพ ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพหลังเรียนจบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมหน่วยสมรรถนะที่ฝึกอบรมไปแล้วใน digital competency bank โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้ฝึกอบรมจนจบ หลักสูตรได้เก็บสะสมหน่วยสมรรถนะได้ตลอดจนจบการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอด ชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กทม. หวังว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันในครั้งนี้ จะได้ร่วมกันสนับสนุนให้กลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 500-600 คน ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพเชิดชูเกียรติด้วยเช่นกัน รวมถึงการร่วมกันพัฒนาผู้ดูแลเด็ก และส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นครูฝึก ผู้สอน หรือหางานทำได้
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ