ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

IM Japan โครงการจัดส่ง ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

01.11.2566
611 View
IM Japan โครงการจัดส่ง ผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan
ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญีปุ่น
โทรศัพท์ 02-245-9428
Facebook: IMthailand
IM Japan Bangkok office
Website: www.imm.or.jp
โทรศัพท์ 02-245-0408
Facebook: IM Japan Bangkok office
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ