ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช. ล่องใต้ ถกแนวทางการให้คุณวุฒิวิชาชีพ แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

14.07.2566
9,541 View
สคช. ล่องใต้ ถกแนวทางการให้คุณวุฒิวิชาชีพ แก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ สงขลา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. โดย นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงใต้เปิดเวที ชี้แจงแนวทางการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 20 อาชีพ 3 สมรรถนะ ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน
นางสาววรชนาธิป กล่าวกับผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 14 จังหวัด ทางภาคใต้ว่า การให้การรับรองกำลังคน ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 2 หน่วยงานในการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานไว้ด้วยกัน โดยคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นอีกหนึ่งคุณวุฒิของประเทศไทยที่เทียบได้กับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับต่างๆ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สามารถเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีงานทำ มีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง รับค่าตอบแทนพิเศษ รวมถึงมีช่องทางในการฝึกอบรม พัฒนาตัวเอง ศักยภาพในการทำงาน สร้างโอกาสการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพ ก็สามารถนำคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และเป็นการยกระดับให้กำลังแรงงานของประเทศมีศักยภาพได้รับการยอมรับ รวมถึงมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นต่อไป
นายสมชาติ กล่าวว่า แนวทางการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติดังกล่าว เป็นการขยายผลและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ชัดเจนมากขึ้น โดยการสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ และร่วมกันส่งเสริมให้กำลังแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างความก้าวหน้า เพิ่มโอกาสในการเลื่อนระดับตำแหน่งงาน และอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นด้วย ถือเป็นการพัฒนาแรงงานของประเทศอย่างแท้จริง
ก่อนหน้านี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการรับฟังความคิดเห็น จากผู้บริหารและตัวแทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากภาคกลางและภาคตะวันออกที่กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่นมาแล้วทั้งนี้ในพื้นที่ภาคเหนือ จะมีการจัดประชุมสัมมนาที่ จังหวัดลำปาง วันที่ 18 กรกฎาคมนี้ เพื่อผลักดันให้มีผู้ขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองสมรรถนะของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ว่ามีแนวทางที่จะผลักดันและขยายผลไปทั่วประเทศต่อไป
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 20 อาชีพ 3 สมรรถนะ สามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นขอคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ด้วยตัวเอง โดยการติดต่อรับแบบฟอร์ม ปคร.007 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.tpqi.go.th พร้อมกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม ยื่นพร้อมหลักฐานการผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่งมาที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือส่งเป็นไฟล์เอกสารผ่านทาง E-mail : [email protected] สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 063-3733922
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ