ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. ลุยร่วมมือ อบจ. 76 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ดีเดย์นำร่องจังหวัดสุพรรณบุรี

30.11.2565
760 View

สคช. ลุยร่วมมือ อบจ. 76 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ดีเดย์นำร่องจังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมหารือนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมให้ท้องถิ่นนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร ด้วยการยอมรับความรู้ ความสามารถ และนำไปสู่การรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพให้สมกับเป็นคุณวุฒิของคนทำมาหากิน

เบื้องต้นเห็นตรงกันว่าควรดำเนินการกำหนดพื้นที่ต้นแบบ โดยจังหวัดสุพรรณบุรีมีความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่ทันที เริ่มจากกลุ่ม อสม. กลุ่มผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สอดรับนโยบายรัฐบาลที่กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นด้วยการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้ อบจ. ดูแล การยกระดับให้คนกลุ่มนี้ไม่เพียงส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน นำไปสู่การต่อยอดในการเพิ่มรายได้แล้ว แต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ได้รับการดูแลด้วย ขณะเดียวกันจะขยายแนวทางการดำเนินงานไปยังสถานประกอบการอีกหลายแห่งโดยยกโมเดลสร้างการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพในสถานประกอบการตามแนวนโยบายนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการ สคช. เบื้องต้นในจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความสนใจเรื่องการรับรองร้านอาหารริมบาทวิถี และการให้บริการของพนักงาน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งจะได้มีการหารือในรายละเอียดต่อไป

นอกจากนี้ สคช. ยังเตรียมหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ ในการประชุมนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อใช้โมเดลนำร่องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นแบบในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ท้องถิ่นทั่วประเทศในวันที่ 2 ธันวาคม ที่จะถึงนี้

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ