ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. ระดมความคิดเห็น แก้ พรฎ. เปิดแนวทางการให้คุณวุฒิวิชาชีพ

29.11.2566
7,825 View
สคช. ระดมความคิดเห็น แก้ พรฎ. เปิดแนวทางการให้คุณวุฒิวิชาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....จากประชาชนผู้เข้ารับบริการ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ องค์กรที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมหรือการประเมิน และหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมให้การดำเนินภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีความเหมาะสม ถูกต้องตามหลัก และสอดคล้องกับภารกิจเพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นและจัดทำร่างหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับสถาบัน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมในงาน
นายพิสิฐ กล่าวว่า ตลาดแรงงานในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการอย่างหลากหลายและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อกำลังคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ หากกำลังคนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ก็อาจสูญเสียโอกาสในการมีงานทำ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีหน้าที่ ที่จะต้องพัฒนากระบวนการ รูปแบบ และกลไกลในการพัฒนากำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการรับรองสมรรถนะ ช่วยส่งเสริมกำลังคนและกำลังแรงงานให้มีโอกาสได้ทำงานที่ดีขึ้น โดยมีภาระรายจ่ายกับการเรียนที่น้อยลง อันจะเป็นการก่อประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในการพัฒนากำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดรับฟังความเห็นต่อการจัดทำ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่สถาบันจะได้ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจต่อการดำเนินภารกิจของสถาบัน และขอบเขตการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนให้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการที่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพกำหนดไว้
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินภารกิจของสถาบันสอดคล้องกับการปรับปรุง ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 8 ระดับ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิทางการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพ และทักษะของฝีมือแรงงานให้สามารถเทียบเคียงกันได้ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการพัฒนาคนให้เข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการฝึกฝนด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอาชีพนั้น ๆ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อันจะเป็นการส่งเสริม ให้เกิดแรงงานใหม่ที่มีคุณภาพในระบบ ได้รวดเร็วขึ้น และนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ไปใช้กับกำลังแรงงานในสถานประกอบการ ในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ตามความรู้ ความสามารถได้ แม้ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาก็ตาม
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขร่าง พรฎ. จะประกอบไปด้วยการปรับปรุงนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง การปรับปรุงอำนาจและหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงอำนาจของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานใจปัจจุบัน ส่วนภารกิจที่จะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติม จะนำไปสู่แนวทางการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพได้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งผ่านองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ องค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ การให้การรับรองมาตรฐานอาชีพในสถานประกอบการ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ การส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพไปพร้อมกัน รวมถึงการร่วมกับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และการยอมรับมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจัดเวทีเสวนา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่มีต่อ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันคุณวุฒวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ. ... โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับด้านการเรียนรู้ นางสาวณัฐยา บุญเจริญ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท คาร์ซัม อะคาเดมี (ประเทศไทย) จำกัด ด้านการฝึกอบรม คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านสถานประกอบการ และด้านองค์กรรับรอง โดย นส.พ.อภิวัจน์ พิเศษไพศาล กรรมการผู้จัดการบริษัท แม็คเวท จำกัด
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ