ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช.เข้าร่วมการประชุม Regional Steering Committee Meeting ครั้งที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ภายใต้โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

29.03.2565
6,169 View
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย นางสาวโอมิกา บุญกัน รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุม Regional Steering Committee Meeting ครั้งที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ภายใต้โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
ระบบการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมกำลังเปลี่ยนแปลงแบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน ยิ่งไปกว่านั้นการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการแก้ไขปัญหาสามารถเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของสถาบันอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเทคนิค
ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดทำมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ (TPQI In-Company Trainer Standards) ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับอาเซียน โดยการนำมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการของอาเซียน (ASEAN In-Company Trainer Standards) มาปรับใช้และบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมาตรฐานมีความสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
นางสาวโอมิกา กล่าวว่า สคช. ได้ร่วมกับ GIZ หอการค้าเยอรมัน-ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการกับมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการของอาเซียน ส่งเสริมให้ครูฝึกในสถานประกอบการเข้ารับการประเมิน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการเรียนการสอนแบบทวิภาคี รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมในสถานประกอบการ กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่การรับรองระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้ โดยขณะนี้มีครูฝึกในสถานประกอบการ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า 232 คน ส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนในอาชีพเพิ่มขึ้น และยังเป็นต้นแบบถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ที่สำคัญมีการขึ้นทะเบียนครูฝึกที่ผ่านการรับรองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ