ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช.ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 21 เครื่อง ให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลน

21.04.2566
4,655 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 21 เครื่อง ให้กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ตามโครงการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ