ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สถานประกอบการก็มีมาตรฐานอาชีพของตัวเองได้

03.11.2565
1,231 View
สถานประกอบการก็มีมาตรฐานอาชีพของตัวเองได้
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดให้สถานประกอบการสามารถยื่นคำขอให้ สคช. รับรองมาตรฐานอาชีพสำหรับสถานประกอบการได้แล้ว ซึ่งจะทำให้สถานประกอบการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนากำลังแรงงานในสถานประกอบการของตัวเองได้ง่ายขึ้น เปิดช่องทางให้การจัดฝึกอบรมและการประเมินสำหรับสถานประกอบการทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงาน ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้กำลังแรงงานของตนเองได้รับคุณวุฒิวิชาชีพเป็นอีกคุณวุฒิหนึ่งในสังคมไทย
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สคช. ได้กำหนดข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองสมรรถนะสำหรับสถานประกอบการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 โดยสถานประกอบการสามารถยื่นคำขอต่อ สคช. พร้อมรายละเอียดมาตรฐานอาชีพที่ต้องการรับรอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ทั้งรายการของมาตรฐานอาชีพ เอกสาร หลักฐาน รายละเอียดของมาตรฐานอาชีพที่ต้องการรับรอง รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพในสถานประกอบการก่อนนำไปสู่การดำเนินการขออนุมัติและรับรองเพื่อประกาศใช้ตามลำดับ โดยมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการรับรองสถานประกอบการนั้นๆ สามารถนำไปใช้จัดการฝึกอบรมหรือจัดการประเมินสมรรถนะตามาตรฐานอาชีพนั้นได้ และกำลังแรงงานงานที่ผ่านการฝึกอบรมและประเมินตามหน่วยสมรรถนะครบทุกหน่วยตามมาตรฐานอาชีพกำหนด ผู้นั้นมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าคุณวุฒิทางการศึกษา
“ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้ไม่เพียงได้กำลังแรงงานที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานอาชีพ แต่ยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่สถานประกอบการดำเนินการเพื่อพัฒนากำลังแรงงานของตัวเอง และยังช่วยลดต้นทุนในการพัฒนากำลังคน ที่สำคัญคือการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ หรือ Career Path ให้กับกำลังแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน เท่ากับเป็นการยอมรับในคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยด้วย ซึ่งสถานประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอให้ สคช. เข้าไปให้การรับรองมาตรฐานอาชีพในสถานประกอบการของตัวเองได้โดยไม่จำกัดขนาดว่าเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่” นายสุรพล พลอยสุข กล่าว
สำหรับสถานประกอบการที่สนใจขอหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพสำหรับสถานประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดได้ผ่านทาง www.tpqi.go.th หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 063-373-3926
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ