ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. ผนึก 5 หน่วยงาน ลงนาม MOU ร่วมกันยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

26.08.2565
2,011 View

สคช. ผนึก 5 หน่วยงาน ลงนาม 
MOU ร่วมกันยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  กรมการท่องเที่ยว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น 

สำหรับบทบาทของ สคช. ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ คือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การร่วมกันจัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem: EWE) ซึ่งประกอบด้วย ระบบ แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank System) และระบบอื่น ๆ ตามที่ได้มีการตกลงร่วมกันต่อไป

#มืออาชีพ #นึกถึงมืออาชีพ #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #กรมการท่องเที่ยว

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ