ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. ร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านดิจิทัล พร้อมตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลดิจิทัล

09.08.2565
6,692 View
สคช. ร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านดิจิทัล พร้อมตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลดิจิทัล
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 EP.14 Modernize Your Public Sector Data Strategy ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน และกระตุ้นองค์กรภาครัฐเกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีในอนาคต โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ ท่ามกลางผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์การมหาชน เข้าร่วมงาน
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Executive Keynote : How The Cloud Is Unleashing New Potertial of Data for the Public Sector อนาคตประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และกระตุ้นองค์กรภาครัฐกับการปรับใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต” โดยระบุว่า หลังจากนี้หน่วยงานภาครัฐ จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความท้าทายใหม่บนโลกเทคโนโลยี ทั้งการปรับกลยุทธ์องค์กรสู่การใช้งานคลาวด์ การจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร ซึ่งการเตรียมพร้อมจะส่งผลให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างเต็มที่ นำไปสู่การใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลดิจิทัล โดยเป็นหน่วยงานหลัก ในการเชื่อมฐานข้อมูลกำลังแรงงานจากทุกภาคส่วนของประเทศเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านระบบ E-Workforce Ecosystem Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน พร้อมกระบวนการยกระดับ พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถด้วยระบบ E-Training เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล จัดทำมาตรฐานอาชีพ ครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพ อาทิ Hardware, digital security, Telecommunication, Animation และGame เป็นต้น เพื่อให้การรับรองคนในอาชีพ และพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานในทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการพัฒนาคน โดยเฉพาะกำลังคนด้านดิจิทัล ที่ต้องสามารถได้รับการรับรองแล้วนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ