ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช.ประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

31.03.2565
6,239 View
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานการประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ประธานสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย ผู้แทนสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย และผู้แทนสมาคมพืชสวยแห่งประเทศไทย หลังมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ เครื่องมือประเมินสมรรถนะ พร้อมที่จะนำไปประเมินและให้การรับรอง ผู้ที่อยู่ในอาชีพผู้ประเมินหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP พืชอาหาร) และอาชีพผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS สำหรับพืชอาหาร)
นายสุรพล กล่าวว่า การจัดทำมาตรฐานอาชีพครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งภารกิจในการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคน ด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้มีความมั่นคง สมกับการเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีบุคลากรมีความมั่นคงในอาชีพ สร้างรากฐานที่สำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยด้วยคุณภาพและมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ