ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา)

25.04.2566
4,275 View
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการที่อาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นฐานในการประกอบธุรกิจ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชน และผลักดันให้เกิดการนำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาคารแห่งนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ห้องประชุม สำนักงาน พื้นที่ทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคที่สำคัญในการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน จึงถือได้ว่าที่แห่งนี้เป็นนิคมวิจัยที่สามารถให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบวงจร
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ