ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่อีอีซีโมเดล ครั้งที่ 2/2567

13.03.2567
801 View
ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่อีอีซีโมเดล ครั้งที่ 2/2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อหารือการปรับแผนดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีนางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการฯ และประธานการประชุม 
 
โดยในที่ประชุม จะให้มีการใช้แพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem (EWE) เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคนในกลุ่ม EEC ที่เชื่อมโยงการใช้งานจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถตอบโจทย์ให้กับสถานประกอบการและกำลังคน ในภาคอุตสาหกรรม ในเขต EEC โดยจะใช้พื้นที่ EEC เป็น model ในการใช้งาน EWE เพื่อต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มฐานข้อมูลกลางของประเทศต่อไปในอนาคต
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ