ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

E-Workforce Ecosystem (EWE) ระบบเพื่อการแก้ปัญหากำลังคนของประเทศ “จะเป็นยังไงถ้าประเทศไทยมีแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

17.06.2565
6,954 View

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศรวม 13 คณะ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่สำคัญเพิ่มมาจากเดิม ได้แก่ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกรรมการ  และนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน โดยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เป็นฝ่ายเลขานุการในการดำเนินงาน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศ ที่ผ่านมา สคช. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กรมการจัดหางาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม เป็นต้น ในการเชื่อมข้อมูลกำลังพัฒนากำลังคนและแรงงานในระบบของหน่วยงาน เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem (EWE) ให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสอดรับความต้องการของเศรษฐกิจสังคมประเทศที่เปลี่ยนไป

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า EWE เป็นแพลตฟอร์มที่จะให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มคนทำงานในทุกช่วงวัย กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงวัยเกษียณ กลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งนายจ้าง ผู้ประกอบการ โดยมีแฟ้มสะสมผลงาน หรือ E-portfolio เป็นเครื่องมือที่ทุกคนสามารถใช้สะสมได้ทั้งผลงาน ผลการเรียน การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน ระบบนี้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถบริหารจัดการกำลังคนและพยากรณ์แนวทางในการพัฒนาทักษะกำลังคนได้ ส่วนประชากรคนทำงานจะสามารถเก็บ profile ของตัวเอง เพื่อนำไปสู่การ Up-Skill – Re-Skill หรือทักษะใหม่ๆ ตลอดจนการเก็บสะสมการเรียนรู้ ทั้งในและนอกระบบ รวมไปถึงมีกลไก Job Matching ที่จะทำให้ผู้ประกอบการเลือกใช้แรงงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ ส่วนหน่วยงานภาครัฐก็สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงสถิติเพื่อนำมาวางแผนพัฒนากำลังคนของประเทศได้อย่างถูกต้องนำไปสู่การปฏิรูปแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ในแง่มุมการศึกษา E-portfolio จะเป็นคลังข้อมูลเชื่อมระบบคลังหน่วยกิตและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นการทลายกำแพงกั้นระหว่างเส้นทางอาชีพ และเส้นทางการศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้ตามรายวิชาและเก็บสะสมหน่วยกิตได้พร้อมกับเก็บหน่วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตการทำงาน เพื่อนำไปเทียบโอนประสบการณ์ กับหน่วยกิตการเรียนเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพ หรือคุณวุฒิการศึกษาได้เมื่อพร้อม เป็นการสนธิกำลังกันให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank System) เพื่อเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิการศึกษา

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า แพลตฟอร์มนี้เกิดจากการสนธิกำลัง เพื่อแก้ปัญหากำลังคนของประเทศด้วย E-Workforce Ecosystem (EWE)  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านตลาดแรงงานอยู่บนโครงสร้างเดียวกัน โดยการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย E-Portfolio จะเปิดโอกาสให้กำลังแรงงานได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ารับการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น ทั้งจากผู้ให้บริการพัฒนาทักษะภาครัฐและเอกชน หรือผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างผู้พัฒนาทักษะ แรงงาน การศึกษา และธุรกิจ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในครั้งนี้ จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ผ่าน ‘ธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank System)’ ซึ่งไม่มีวันหมดอายุ ก้าวข้ามไปสู่การเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศในก้าวต่อไป 

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ 

https://www.tpqi.go.th/th/document-detail/MmW0BJx5rQVWewEb3Q?fbclid=IwAR2IgMlC_CNcOPIvo15IvoOZONdw-TffE2VlvnOPHB2JnH-c-nSXhm2eE7s

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ