ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. เตรียมพร้อมบุคลากร ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17024 สู่การยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

01.03.2565
1,427 View

สคช. เตรียมพร้อมบุคลากร ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17024 สู่การยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 

นางสาวจุลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2565  โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) โดยมีผู้เข้าอบรมกว่า 70 คน จากหลายหน่วยงานและหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน เป็นต้น

นางสาวจุลดา กล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้พัฒนา โดยมีกลไกหลักประการหนึ่ง คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและประชาคมโลก ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างการยอมรับในความสามารถของบุคลากรไทย ที่เทียบเท่าได้กับคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ร่วมกับผู้ประกอบการ สมาคม สมาพันธ์ กลุ่มอาชีพพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนไว้ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์สำคัญสำหรับการให้คุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล   

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีเป้าหมาย ในการสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ กว่า 300 แห่ง ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นระบบการรับรองบุคลากร มีกระบวนการโปร่งใส เป็นธรรม เป็นกลาง ด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นสากลส่งผลให้บุคลากรที่ผ่านการรับรองมีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สำหรับผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สคช. สามารถพัฒนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สอบ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ/ศูนย์ทดสอบภายใต้องค์กรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,616 ท่าน ด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   ทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาค โดยในปัจจุบันมีองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จากคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ จำนวน 2 หน่วยงาน  คือ โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย และบริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ สคช. มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ให้องค์กรฯ มีความพร้อมในการดำเนินการทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของบุคลากรวิชาชีพ ของประเทศรวมทั้งสร้างความยอมรับการรับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากล

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ