ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช. ยก อสม.สระบุรี เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ ครั้งแรกของประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขท้องถิ่น รองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

18.09.2566
6,165 View

สคช. ยก อสม.สระบุรี เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ ครั้งแรกของประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขท้องถิ่น รองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ใน 12 ตำบลของจังหวัดสระบุรี ประกอบไปด้วยตำบลทับกวาง หนองแซง ตลิ่งชัน หนองสรวง ปากข้าวสาร วิหารแดง ดาวเรือง เสาไห้ หนองปลาไหล ไก่เส่า นาโฉง และตำบลหัวปลวก ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 จากโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลาตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 300 คน โดยมี นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายขุนทอง แสนวิเศษ รองนายกฯ นางทิตยาพร เพชรประดับ รองปลัดฯ นายเอกพร จุ้ยสำราญ ผู้เชี่ยวชาญและอดีตรองผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี ดร.ณรงค์ศักดิ์ อุ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้บริหารโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ให้การต้อนรับ

นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า จากข้อมูลการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่าตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุมีมากกว่า 12 ล้านคน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ดูแลขั้นพื้นฐาน โภชนาการ ดูแลทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี จะช่วยทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ กลุ่ม อสม. จะถือเป็นบุคลากรด่านหน้าด้าน ที่มีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้มีแรงเสริมในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับความสำเร็จในวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ อสม. ที่จะมีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณวุฒิที่เทียบได้กับคุณวุฒิทางการศึกษา สามารถใช้รับรองความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมืออาชีพ

นายธนกฤต กล่าวว่า อบจ.สระบุรี ให้ความสำคัญกับกลุ่ม อสม. ที่ถือเป็นผู้นำด้านสุขภาพ นักบริบาล และจิตอาสา ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้านสาธารณสุข ให้กับประชาชนในชุมชน ขณะที่หลังจากนี้ จะมีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใน 30 ตำบลให้ อบจ. สระบุรีกำกับดูแล การยกระดับให้คนกลุ่มนี้ไม่เพียงส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐาน นำไปสู่การต่อยอดในการเพิ่มรายได้แล้ว แต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ได้รับการดูแล นำไปสู่การสร้างสุขภาวะที่ดี ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน

สำหรับจังหวัดสระบุรี นับเป็นพื้นที่ต้นแบบในการยกระดับความรู้ ความสามารถเพิ่มศักยภาพ และได้การรับรองประสบการณ์ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้เตรียมขยายผลไปยังอสม. ในจังหวัดอื่นๆ รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ให้มีโอกาสได้รับการรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ