ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ม.ค.

สคช. ถก กรมจัดฯ เตรียมแผนส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีงานทำพร้อมรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

26.01.2566
276 View
สคช. ถก กรมจัดฯ เตรียมแผนส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีงานทำพร้อมรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
นางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าพบหารือนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ถึงแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีงานทำ และได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยครอบคลุมทั้งแรงงานภายในประเทศและแรงงานข้ามชาติให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีมาตรฐาน นอกจากนี้ยังหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับกำลังแรงงานไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศด้วยการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ และให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อนการเดินทาง นำร่องที่ประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกันกับกำลังแรงงานที่เดินทางกลับเข้าประเทศให้สามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพได้เช่นกัน ซึ่งจะสร้างความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพได้
นอกจากนี้ยังหารือแนวทางรองรับสำหรับกำลังแรงงานข้ามชาติให้มีความพร้อมก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับอาชีพผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีจริยธรรม มีมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ การเอาเปรียบแรงงาน รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำของแรงงาน ไม่เพียงเท่านั้น สคช. และกรมการจัดหางาน จะได้มีการความร่วมมือในการส่งเสริมให้ข้าราชการกรม
การจัดหางานเข้ารับการประเมิน
เพื่อได้รับคุณวุฒิวิชาชีพการแนะ
แนวอาชีพของ สคช. ซึ่งจะมีส่วน
สนับสนุนภารกิจของกรมการจัดหางานในการเตรียมกำลังคน
เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และมีโอกาสได้งานทำ โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม EWE เป็นแพลตฟอร์มกลางเพื่อการพัฒนากำลังคน และส่งเสริมการมีงานทำ โดยจากนี้จะได้จัดทำ ( ร่าง )
MOU ฉบับที่ 2 เพื่อกำหนดขอบเขตความร่วมมือสำหรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นต่อไป
ทั้งนี้คณะทำงานของ สคช. ยังได้เข้าพบเพื่อสรุปความคืบหน้าความร่วมมือกับกรมการจัดหางานเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากนายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานกับ สคช. และมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการส่งเสริมให้ผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจ้างแรงงานไม่ถูกกฎหมาย การค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดี โดยพร้อมผลักดันให้มีการบรรจุคุณสมบัติของผู้สรรหาแรงงานข้ามชาติว่าทุกคนต้องผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพก่อนจึงจะสามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ