ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

กลุ่ม MINOR หารือ สคช. พร้อมให้การยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาพนักงาน

10.08.2565
2,785 View
กลุ่ม MINOR หารือ สคช. พร้อมให้การยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาพนักงาน
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พูดคุยหารือร่วมกับผู้บริหารเครือบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MINOR) นำโดย นายอติวิท เติมลาภ Group Director, Education & Collaborations Development Minor International, MR. Janil Samson Group Director of Organization Capabilities Minor Hotels และนายปิติชัย เดชประเสริฐศรี Group Director of Talent Minor Food ถึงแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานในกลุ่ม MINOR ด้วยมาตรฐานอาชีพ และเข้าสู่การรับรองรองประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
นายสุรพล ระบุว่า กลุ่ม MINOR ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในด้านการลงทุนการประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร อาหารและเครื่องดื่ม การจัดจำหน่ายและผลิตสินค้า อาทิ SWENSENS, Pizza Company, Anantara , Avani และ bossini เป็นต้น มีกำลังแรงงานหลากหลายอาชีพในเครือนั้น หากเกิดการยอมรับนำมาตรฐานอาชีพไปใช้เพื่อการพัฒนากำลังแรงงานในสาขาต่างๆ ยอมรับผู้ที่ถือประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเข้าทำงาน หรือแม้กระทั่งพร้อมพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง เงินเดือนให้พนักงานที่ได้การรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อกำลังแรงงาน และเป็นอีกหนึ่งสถานประกอบการต้นแบบในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ เพราะการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของกำลังแรงงาน และยกระดับคุณวุฒิให้ ภายใต้แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวทางในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต ทำให้กำลังแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้เวลาในโลกของการศึกษามากจนเกินไป เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ตัวกำลังแรงงานและครอบครัว
MR. Janil Samson บอกว่า กลุ่ม MINOR เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการยอมรับประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของกำลังแรงงาน ซึ่งเห็นตัวอย่างจากต่างประเทศมาแล้ว และมองว่าเป็นเรื่องดีหากเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะสามารถนำไปเป็นกรอบเทียบเคียงกับคุณวุฒิทางการศึกษา และเปิดโอกาสสร้างการยอมรับในระดับอาเซียนด้วยนั้น ซึ่งกลุ่ม MINOR มองเห็นประโยชน์ในการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ทั้งการคัดเลือกคนเข้าทำงาน การพัฒนาพนักงานในสายอาชีพต่างๆ ในเครือ การกำหนดค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในสายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมยอมรับคุณค่าของประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาในกลุ่มของ MINOR โดยกลุ่ม MINOR ยังให้ความสนใจเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่พร้อมให้การรับรองคนในองค์กร และเปิดสาธารณะเพื่อให้คนนอกองค์กรสามารถเข้าทดสอบ ประเมินสมรรถนะของตัวเองได้ด้วยในอนาคต ซึ่งจะได้มีการหารือกับ สคช. ถึงแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ