ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สคช. ร่วมยินดี NBT ครบรอบ 36 ปี

  11.07.2567
  427 View

  สคช. ร่วมยินดี NBT ครบรอบ 36 ปี นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 36 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ พร้อมคณะ, น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดี โดย น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกฯ รวมถึงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นายเศรษฐา กล่าวย้ำ ขอให้ภาครัฐช่วยกันพยายามกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากต้องยอมรับว่ายุคปัจจุบันการเผยแพร่กระจายข่าวมีความหลากหลาย กระจายเร็วซึ่งหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องจริง ซึ่งเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง เพราะการบังคับใช้กฎหมายที่มีระเบียบวินัยจะทำได้อย่างรอบคอบต้องใช้เวลาพอสมควร ขณะที่ภาครัฐเองพยายามเดินหน้านโยบาย Soft Power และการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศผ่านโครงการ IGNITE THAILAND ซึ่งมีหลายนโยบาย และปัจจุบันพยายามดำเนินการให้ลุล่วงโดยเร็ว ซึ่งจะยกขีดความสามารถการแข่งขันของ คนไทยทุกชุมชนทุกครอบครัวที่เราจะได้รับประโยชน์ ไม่ใช่กระจุกตัวแค่เมืองใหญ่ ซึ่งการขับเคลื่อนให้เห็นผล ทุกหน่วยงานต้องช่วยกัน เพื่อต่อยอดสร้างประโยชน์ รวมถึงช่วยกันสื่อสารนโยบาย โดยหาข้อมูลตัวอย่างจากทั้งในและนอกประเทศ นำมาวิเคราะห์ และทำเนื้อหาออกมาเพื่อสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 • สคช.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มและสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ

  11.07.2567
  435 View

  นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มและสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คุณวุฒิวิชาชีพและการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการมีงานทำ” โดยได้แนะนำการใช้งาน E-Workforce Ecosystem platform (EWE) , การใช้งานแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรมต่างๆ มีการแนะนำระบบแนะแนวการศึกษาและการเรียนรู้สู่อาชีพ Education and Career Guidance หรือ ECG เพื่อแนะแนวนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน จากโลกการศึกษา ไปสู่โลกของอาชีพได้อย่างตรงเป้าหมาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังได้พบปะกลุ่มบัณฑิตอาสาจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ที่ให้ความสนใจและลงทะเบียนเข้าใช้งาน EWE Platform จำนวนกว่า 800 คน ทั้งยังบอกด้วยว่าจะแนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ แก่คนอื่นๆ ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

 • ผอ.สคช.เผยผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพของสคช. ต้องมีสมรรถนะสีเขียว Green Competency ภายใต้แนวคิด “การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกอาชีพต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” ในปี 2025 และ Net Zero ในปี 2065-2070

  11.07.2567
  420 View

  ผอ.สคช.เผยผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพของสคช. ต้องมีสมรรถนะสีเขียว Green Competency ภายใต้แนวคิด “การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกอาชีพต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” ในปี 2025 และ Net Zero ในปี 2065-2070 นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Green Workforce Development Roadmap เพื่อจัดทำแผนงานยกระดับแนวทางของระบบการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา (TVET : Technical Vocational Education and Training) พัฒนาทักษะสีเขียว ณ กะช่อง ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตรัง โดยมีหน่วยงานต่างๆ จากประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ , สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขณะที่ก็มีหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม ได้แก่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) , UNESCO-UNEVOC , ศูนย์ยุโรปเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา (CEDEFOP) , มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ , สมาคมเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (GIZ) , ผู้เชี่ยวชาญ TVET นานาชาติ , มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย , โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมแรงงานไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสีเขียว เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการนัดแรก และจะตามมาด้วยการให้คำปรึกษาและการเยี่ยมชมการเรียนรู้ เพื่อแจ้งการพัฒนาแผนงานการพัฒนาแรงงานสีเขียวผ่าน TVET ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่าทุกๆ มาตรฐานอาชีพของสถาบันจะมีสมรรถนะที่ระบุว่า ทุกคนที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะสีเขียว (Green Skills) พร้อมนำเสนอต่อที่ประชุมในรายละเอียดมาตรฐานอาชีพและหน่วยสมรรถนะในกลุ่มที่เป็น Green Job ที่สถาบันดำเนินการแล้วทั้ง กลุ่มพลังงานทดแทน (โซลาร์เซลล์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวภาพ พลังงานขยะ) และ กลุ่มมาตรฐานอาชีพที่มีสมรรถนะสีเขียว Green Competency เช่น เกษตร สิ่งแวดล้อม ยานยนต์ไฟฟ้า อนุรักษ์ศิลปหัตกรรมและงานพื้นบ้าน การจัดการพื้นที่สีเขียว ขนส่ง ไบโอพลาสติก และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น สถาบันได้วางแผนการดำเนินงานให้ทุกอาชีพมีความรู้ / ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยขับเคลื่อนผ่านมาตรฐานอาชีพให้มีสมรรถนะ Green Competency อย่างไรก็ตาม สถาบันยังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย เพื่อพัฒนากำลังคนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย แผนหลักของประเทศไทยและนโยบายที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับการดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อม

 • สคช. ผนึก อีอีซี พัฒนาทักษะอนาคตให้แรงงานและภาคการศึกษา เน้น Learn to Earn ผ่าน EWE Platform รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ

  08.07.2567
  607 View

  สคช. ผนึก อีอีซี พัฒนาทักษะอนาคตให้แรงงานและภาคการศึกษา เน้น Learn to Earn ผ่าน EWE Platform รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการบริหารทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่ EEC Model ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเรียนรู้เพื่ออยู่รอด” พร้อมกล่าวเปิดงาน “Learn to Earn in Digital World through E-Workforce Ecosystem Platform” ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ. ชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โอกาสนี้ นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทุนมนุษย์และการสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : อีอีซีโมเดล” โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ , คณะผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน นางสาวจุลลดา ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวให้เห็นความสำคัญของ EWE แพลตฟอร์มว่าจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังแรงงานของประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบโจทย์ Learn To Earn ในสังคมปัจจุบัน โดยแพลตฟอร์มมีระบบ E-portfolio สามารถเก็บประวัติ ข้อมูลด้านการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์ เก็บสั่งสมสมรรถนะการเรียนรู้ Competency Credit Bank ได้ นอกจากนี้ยังมีระบบระบบแนะแนวการศึกษาและการเรียนรู้สู่อาชีพ Education and Career Guidance หรือ ECG เพื่อแนะแนวนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน จากโลกการศึกษา ไปสู่โลกของอาชีพได้อย่างตรงเป้าหมาย ซึ่งพื้นที่ EEC จะเป็นต้นแบบสำคัญในการใช้พัฒนากำลังคนในพื้นที่ด้วยการใช้ประโยชน์จาก EWE Platform ภายในงานยังมีการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในอีอีซี สภาอุตสาหกรรม และหอการค้าแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “เมื่อ Skill Certificate สำคัญต่อโลกของการทำงานการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนต้องเปลี่ยนไป” มีการเสนอมุมมองในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของคนในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาคนให้ได้รับการรับรองทักษะและสมรรถนะในอาชีพนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนา โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จะสามารถเป็นโมเดลต้นแบบได้ ในช่วงบ่ายมีการเสวนาเป็นห้องย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสำหรับสถานศึกษา ซึ่งมีการพูดถึงการเชื่อมโยงภาคการศึกษากับคุณวุฒิวิชาชีพ และเสวนา ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะผู้เรียนด้วย E-Workforce Ecosystem Platform ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” กลุ่มสำหรับนักทรัพยากรบุคคล มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในองค์กร และการบรรยายในหัวข้อ ”People Motivation“ โดยนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ “ยกระดับกำลังคนด้วย Competency” และกลุ่มสุดท้ายสำหรับผู้บริหารสถานประกอบการ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ และ EWE Platform พร้อมกับการเสวนาในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับสถานประกอบการ” นอกจากนี้ยังมีการหารือความร่วมมือระหว่าง สคช. และสถานประกอบการต่าง ๆ อีกด้วย

 • มีลุ้น!! มาตรฐานอาชีพ “หมอลำ”

  04.07.2567
  619 View

  มีลุ้น!! มาตรฐานอาชีพ “หมอลำ” นายสุชาติ อินทร์พรหม ผู้อำนวยการสร้างรายการหมอลำไอดอล และเจ้าของวงหมอลำ อีสานนครศิลป์ เข้าพบหารือร่วมกับนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ถึงแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพหมอลำ โดยเห็นว่าหมอลำเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ถือกำเนิดในท้องถิ่นภูมิภาคอิสาน มีรูปแบบต้นกำเนิดจากการเล่าเรื่อง ตำนานวรรณกรรมพื้นบ้าน คติสอนใจทางศาสนา ซึ่งปัจจุบันมีการดัดแปลงประยุกต์ให้ทันสมัยและเป็นที่นิยมมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมและเป็นความภูมิใจของคนอิสาน แต่คนในวงการนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการศึกษาสูงนัก หากได้รับการการันตีในอาชีพ ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งเป็นการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ ก็จะแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่อยู่ในวงการหมอลำมากกว่า 4,000 ชีวิต มีอาชีพที่เรียกว่า หมอลำ ทำให้พวกเขาเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีตัวตนในสังคม เบื้องต้นนางสาววรชนาธิป จะได้นำไปหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพหมอลำต่อไป เพราะหมอลำถือเป็นอีกหนึ่งศิลปะการแสดงที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ที่กำลังเป็นกระแสนิยมไม่เพียงแต่ในหมู่คนในพื้นที่ภาคอิสาน แต่ได้ขยายวงกว้างทั่วประเทศ ต่อเนื่องไปถึงธุรกิจรถแห่ที่สร้างรายได้ให้คนในอาชีพและเห็นควรได้รับการส่งเสริมผลักดันให้เกิดการรับรองอาชีพต่อไป

 • เริ่มแล้ว! การรับรอง “อาชีพนักเขียน” การันตีคุณภาพ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งแรกในประเทศไทย

  02.07.2567
  597 View

  เริ่มแล้ว! การรับรอง “อาชีพนักเขียน” การันตีคุณภาพ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งแรกในประเทศไทย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประเมินเพื่อให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเขียน ครั้งแรกของประเทศไทยด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์ มีนักเขียนอาชีพ และนักเขียนอิสระ เข้าร่วมรับการประเมิน 7 ราย นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่านักเขียนเป็นหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือ ซึ่งเป็น 1 ใน 11 อุตสาหกรรมขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ คนในอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักเขียน ซึ่งเป็นการส่งเสริม พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของคนไทยที่มีความสนใจด้านการเขียนไปสู่การเป็นนักเขียนที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการคาดการณ์โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นักเขียนสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยหมุนเวียนขั้นต่ำ 330,000 บาทต่อเรื่อง หากมีการพัฒนาสร้างนักเขียนไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 คน คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมหนังสือ ไม่น้อยกว่า 42.9 ล้านบาท/ปี ประกอบกับปัจจุบันนักเขียนในประเทศไทยมาจากคนหลากหลายอาชีพ อาทิ สูติ-นรีแพทย์ ข้าราชการ อาจารย์มหาวิทยาลัย แต่มีทักษะการเขียน บางรายผันตัวเองมาเป็นนักเขียนที่สร้างรายได้หลัก บางรายเป็นนักเขียนอิสระเป็นอาชีพเสริม แต่ที่ผ่านมาไม่มีการรับรองมาตรฐานอาชีพนักเขียนมาก่อน ครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพให้กับวงการนักเขียนในบ้านเรา พัฒนานักเขียนเข้าสู่อุตสาหกรรมหนังสืออย่างมีคุณภาพ นางนรีภพ จิรโพธิรัตน์ นายกสมาคมนักเขียน ในฐานะบรรณาธิการและนักเขียนนิตยสารสกุลไทย อีกหนึ่งตำนานนิตยสารชื่อดังของไทย บอกภายหลังการเข้ารับประเมินอาชีพนักเขียน ระดับ 6 ว่าต้องการยกระดับวิชาชีพนักเขียนของตนเอง แม้จะมีประสบการณ์การเป็นนักเขียนมากว่า 10 ปี มีผลงาน บทความ และงานเขียนอื่นๆ สะสมไว้เป็นจำนวนมาก แต่ไม่เคยได้การรับรองอาชีพมาก่อน การประเมินเพื่อรับคุณวุฒิวิชาชีพจึงเป็นการยกระดับอาชีพนักเขียนให้ตัวเอง เป็นการการันตีระดับความสามารถของนักเขียน ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักเขียนให้สามารถขยายงานต่อไปได้ในอนาคต ด้านนายอมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง ผู้จัดการศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังเป็นนักร้อง นักเขียนอิสระ ได้เข้ารับการประเมินฯ นักเขียน ระดับ 5 บอกว่า การรับรองมาตรฐานอาชีพนักเขียนเป็นเรื่องสำคัญที่นักเขียนสามารถนำไปต่อยอดในวิชาชีพได้ โดยเฉพาะการว่าจ้างงานเขียนประเภทที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมถึงใช้ยื่นประกอบการจ้างงาน ทำให้นักเขียนสามารถยกระดับรายได้จากงานเขียนที่ได้รับการันตีคุณภาพ ผู้ว่าจ้างก็จะมีความเชื่อมั่นด้วยเช่นกัน จึงอยากเชิญชวนนักเขียนทั้งที่ทำเป็นอาชีพและเป็นงานอิสระให้เข้ารับการประเมิน โดยใช้ประสบการณ์ ผลงานของตัวเองมาใช้เทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สำหรับนักเขียนที่สนใจเข้ารับการประเมินสมรรถนะในอาชีพ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 063 373 3922

 • สคช. ร่วมจีไอที ดึงผู้เชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะฯ นักวิเคราะห์เพชร ครั้งแรก การันตีมืออาชีพด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า

  02.07.2567
  611 View

  สคช. ร่วมจีไอที ดึงผู้เชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะฯ นักวิเคราะห์เพชร ครั้งแรก การันตีมืออาชีพด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า จัดการประเมินสมรรถนะฯ อาชีพนักวิเคราะห์เพชร ระดับ 3 จำนวน 11 คน โดยเป็นการวัดความรู้และทักษะด้วยการสอบข้อเขียน และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พื้นฐานตรวจสอบอัญมณี , การรับ-ส่ง และเคลื่อนย้ายอัญมณีที่ตรวจสอบ , การจัดแสงเพื่อจัดระดับคุณภาพเพชร , รายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์เพชร และรายงานผลการจัดระดับคุณภาพเพชร ซึ่งเป็นการประเมินครั้งแรกของอาชีพนักวิเคราะห์เพชร โดยผู้ที่เข้ารับการประเมิน จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีในหน่วยงาน องค์กรหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่มีการรับรองประสบการณ์ในอาชีพอย่างน้อย 1 ปี และต้องผ่านการอบรมจากโรงเรียนหรือสถาบันอัญมณีศาสตร์ในหลักสูตรที่สอดคล้อง ไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมง นอกจากนี้ ต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยเฉพาะศัพท์ทางด้านอัญมณี เช่น ชื่อชนิดและประเภทของเพชร ชื่อสมบัติของเพชร และชื่อเครื่องมือ เป็นต้น

 • สคช.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

  01.06.2567
  533 View

  นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

 • สคช. ลุยตลาดในพื้นที่ EEC มอบป้ายการันตีมืออาชีพผู้ประกอบอาหาร Street Food หนุน Soft Power

  01.07.2567
  396 View

  สคช. ลุยตลาดในพื้นที่ EEC มอบป้ายการันตีมืออาชีพผู้ประกอบอาหาร Street Food หนุน Soft Power นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วย ทีมเชฟ จากครัวการบินไทย นำโดย เชฟเปี๊ยก วัชรพงศ์ เมฆผึ้ง และทีมเชฟจากสมาพันธ์เชฟประเทศไทย นำโดยเชฟเสาวกิจ ปรีเปรม ลงพื้นที่ประเมินสมรรถนะผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ที่ตลาดนัดบางน้ำเปรี้ยว , ตลาดทรัพย์สิน (ท่าไข่) , ตลาดโต้รุ่งบางคล้า และได้มอบป้ายมืออาชีพ ให้กับผู้ที่ผ่านการประเมิน ณ ตลาดน้ำบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 200 คน นางสาวจุลลดา กล่าวว่า เสน่ห์ของอาหารสตรีทฟู้ด เป็น 1 ใน Soft Power ที่ขึ้นชื่อของไทย การเข้ามาให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จึงเป็นการยกระดับให้กับผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ที่การันตีว่าสามารถประกอบอาหาร ถูกสุขลักษณะ มีมาตรฐานตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การปรุง ไปจนถึงการเก็บล้างอุปกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ถือเป็นหมุดหมายแรก ในพื้นที่ EEC ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำร่องการันตีผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีมืออาชีพ โดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปยังอาชีพอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการท่องเที่ยว หนุนนโยบาย Soft power ของรัฐบาล ขณะเดียวกัน ทีมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพร้อมเชฟมืออาชีพ ยังได้ลงพื้นที่ประเมินผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ณ ตลาดท้ายรถนาคา จ.ภูเก็ต เป็นครั้งที่ 2 มีพ่อค้าแม่ค้าร่วมเข้ารับการประเมิน 56 คน ทั้งนี้ ผู้ที่ประกอบอาชีพสตรีทฟู้ด หากสนใจเข้ารับการประเมินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) โทร.063-373-3922

 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในงาน THACCA SPLASH - Soft Power Forum 2024 ชูศักยภาพคนไทยด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรมสู่เวทีนานาชาติ

  28.06.2567
  426 View

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในงาน THACCA SPLASH - Soft Power Forum 2024 ชูศักยภาพคนไทยด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรมสู่เวทีนานาชาติ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในพิธีเปิดงาน THACCA SPLASH - Soft Power Forum 2024 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขณะเดียวกันยังมี พร้อมนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นายภูมิธรรม เวชชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นายเศรษฐา ระบุว่า เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลที่จะสร้างเวทีการรวมพลังของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเรือธงของรัฐบาล ซึ่งเกิดจากความตั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศด้วยการผลักดันยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นอุตสาหกรรมที่คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมได้ ผ่านพื้นฐานทางวัฒนธรรม โดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มจากพัฒนาคนผ่านโครงการ 1 ครอบครัว 1 SoftPower หรือ OFOS กลางน้ำก็จะมีการออกกฎหมายตั้งหน่วยงาน THACCA ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง 11 ด้าน มีเป้าหมายในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ขั้นปลายน้ำ THACCA ก็จะเป็นผู้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ประสานกับต่างประเทศ เพื่อนำ Soft Power ของไทย ไปเผยแพร่ในตลาดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ มุ่งปักหมุดใน 3 สร้าง คือ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ และสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม Soft Power ของไทยผ่านการเรียนรู้ case study ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ OFOS เพื่อบ่มเพาะกำลังคนในอุตสาหกรรม ยกระดับเป็นแรงงานทักษะสูง และนำไปสู่การรับคุณวุฒิวิชาชีพผ่านโครงการด้วย

 • สคช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ (Thailand Zero Dropout)

  28.06.2567
  408 View

  นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้แทน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ (Thailand Zero Dropout) ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงศึกษาธิการ ,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงแรงงาน , กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกล่าวมอบนโยบายและร่วมเป็นสักขีพยาน โดยสถาบันจะร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาหรือเด็กตกหล่น ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หรือการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นในรูปแบบอื่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ ตลอดจนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และระบบคุ้มครองทางสังคมในทุกมิติ

 • สคช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 92 ปี

  28.06.2567
  312 View

  สคช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 92 ปี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 92 ในโอกาสนี้ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เป็นตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 92 ปี ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6/2567

  28.06.2567
  322 View

  นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6/2567 โดยมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มีการรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ OFOS ซึ่งได้มีการ Workshop ไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร OFOS ของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง 11 ด้าน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชน นำไปสู่การจับคู่งาน หรือ Job Matching ได้ รวมถึงมีแนวทางการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและระบบซอฟต์พาวเวอร์คลังหน่วยกิต (National Soft Power Credit Bank) ในการสร้างหลักสูตร OFOS ที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนครั้งแรกในงาน THACCA SPLASH วันที่ 28 มิ.ย.นี้ ในที่ประชุมยังได้รายงานความพร้อมการจัดงาน THACCA SPLASH : Soft Power Forum งานฟอรัมระดับนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ครั้งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิ.ย. 67 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นงานที่จะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ระดับนานาชาติที่รวบรวมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 11 สาขา อาทิ เฟสติวัล, ท่องเที่ยว, อาหาร, ออกแบบ, ศิลปะ, ภาพยนตร์, เพลง, หนังสือ, เกม, แฟชั่น, และกีฬา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยภายในงานได้จัดเตรียมหลากหลายโซนให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าชมและร่วมสนุกไปกับนิทรรศการ เวที และพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออัปเดตเทรนด์ เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมส่งเสริมให้อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยก้าวสู่ระดับโลก

 • สคช.ร่วมพิธีเปิดโครงการ “Phenix” จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก

  28.06.2567
  325 View

  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “Phenix” จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร ในคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เข้าร่วมในงาน นายกรัฐมนตรี ระบุว่าโครงการ “Phenix” จะเป็นศูนย์กลางด้านอาหารครบวงจรระดับโลก ที่รวบรวมผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกัน เป็นหนึ่งใน Platform สำคัญ ที่ทำให้เราต่อยอดการเป็นศูนย์กลางอาหารของภูมิภาค ตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาnหาร ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการค้าของไทยทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ

 • สคช. ร่วม มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ และสมาคมการศึกษานอกเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) เปิดหลักสูตรปริญญาตรี การจัดการนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย นำคุณวุฒิวิชาชีพ เทียบวุฒิทางการศึกษา นำร่องแห่งแรก

  26.06.2567
  372 View

  สคช. ร่วม มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ และสมาคมการศึกษานอกเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) เปิดหลักสูตรปริญญาตรี การจัดการนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย นำคุณวุฒิวิชาชีพ เทียบวุฒิทางการศึกษา นำร่องแห่งแรก นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมงานเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ยกระดับวิชาชีพ สำหรับครูผู้สอนเสริมสวย ช่างมืออาชีพ ผู้ประกอบการ ทางด้านอาชีพเสริมสวยและความงาม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมการศึกษานอกเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาท โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวถึงการต่อยอดจากคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าสู่โลกของการศึกษาว่า หลักสูตรนี้เป็นโครงการนำร่องแห่งแรก ที่ผู้เรียนคือผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงอาชีพเสริมสวย และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบัน ซึ่งมีความต้องการจะได้รับวุฒิทางการศึกษา เมื่อสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ จะใช้เวลาเรียนอีกเพียง 1 ปีเศษ เมื่อจบการศึกษา ก็จะได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี เรียกว่าเป็นโครงการที่ลดระยะเวลาในการเรียน ผ่านประสบการณ์การทำงาน ด้วยการนำคุณวุฒิวิชาชีพมาเป็นใบเบิกทางนั่นเอง

 • สคช.ร่วมสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงพื้นที่วังช้างอยุธยา แลเพนียด ประเมินสมรรถนะฯ อาชีพควาญช้าง วันแรกเสียงตอบรับดี พร้อมร่วมความยินดีกับวังช้างแลเพนียด ที่ ช้าง "พังจามจุรี" ตกลูกแฝด (เพศผู้-เมีย) คู่แรกของโลก

  26.06.2567
  363 View

  สคช.ร่วมสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงพื้นที่วังช้างอยุธยา แลเพนียด ประเมินสมรรถนะฯ อาชีพควาญช้าง วันแรกเสียงตอบรับดี พร้อมร่วมความยินดีกับวังช้างแลเพนียด ที่ ช้าง "พังจามจุรี" ตกลูกแฝด (เพศผู้-เมีย) คู่แรกของโลก นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึง การประเมินสมรรถนะฯ อาชีพควาญช้างที่สัญจรมาทำการประเมิน ณ วังช้าง แลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า สถาบันต้องการที่จะยกระดับควาญช้างที่มีทักษะและประสบการณ์ในอาชีพอยู่แล้วแต่ยังขาดการรับรอง ให้มีความมั่นใจ และสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพ และเป็นการการันตีว่า ควาญช้างในระดับเริ่มต้น คือระดับ 2 เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ ในการทำความสะอาดช้าง สามารถตรวจสภาพทั่วไปของช้าง ผิวหนัง และร่องรอยบาดแผล หรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับช้าง มีทักษะในการจัดหา จัดเตรียมอาหารและน้ำให้ช้าง มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารของช้าง การเก็บรักษาอาหารช้าง สามารถสังเกตความผิดปกติในการกินอาหารและน้ำของช้างได้ รวมทั้งสามารถดูแลที่อยู่อาศัยของช้าง สามารถเลือกที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของช้าง เลือกสภาพพื้นที่ทำเลในการผูกล่ามช้างได้อย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตัวช้างและมนุษย์ด้วย ด้าน นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ซึ่งร่วมเป็นเจ้าหน้าที่สอบ ในการประเมินครั้งนี้ กล่าวว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เล็งที่จะขยายผลการอบรมมาตรฐานควาญช้างเพื่อเพิ่มการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบให้มากขึ้น โดยจะนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนการประเมินสมรรถนะฯ อาชีพควาญช้างได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีควาญช้างทั่วประเทศ กว่า 4,000 คน ที่มีทักษะในการดูแลช้างอยู่แล้ว ซึ่งหากผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ก็จะยืนยันความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาสัมผัสกับช้างมากยิ่งขึ้น และโอกาสเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการสถาบัน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด ที่ พังจามจุรี ตกลูกแฝดเพศผู้และเพศเมีย เมื่อวันที่ 7 มิถุยายน ที่ผ่านมา ถือเป็นคู่แรกของโลกที่เป็นแฝดต่างเพศ