ข่าวประชาสัมพันธ์

 • นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือร่วมกับนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางการพัฒนาคนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  25.06.2567
  352 View

  นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือร่วมกับนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางการพัฒนาคนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีหลักสูตรรองรับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะทางด้านอาชีพและมีองค์กรที่มีหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมพร้อมให้บริการทุกคน ทุกอาชีพอยู่แล้ว รวมถึงมี อีคูปอง สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการ Up skill Re skill หรือสร้าง New skill เพื่อการพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ EWE Platform ซึ่งกรุงเทพมหานครมีความสนใจ และมีแนวคิดให้การสนับสนุนการพัฒนาคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรูปแบบอีคูปอง สนับสนุนการเรียนรู้ มุ่งสู่การมีงานทำ สอดรับกับแนวคิดการพัฒนาระบบแนะแนวผู้เรียนสู่การศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงาน ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกำลังดำเนินการ เพื่อให้ทุกคนสามารถประเมินทักษะ ความรู้ ค้นหาตัวเอง และอาชีพที่เหมาะสมกับตัวตนได้อย่างง่ายดายผ่าน ECG Education and Career Guidance เบื้องต้นนายศานนท์ได้ให้ความสนใจการพัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะทางด้านดิจิตัล ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นในการต่อยอดในอาชีพ ซึ่งจะได้มีการหารือในรายละเอียดร่วมกันต่อไป

 • สคช.หนุนครูอาชีวศึกษากลุ่มประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง นำมาตรฐานอาชีพไปเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อการันตีความสามารถให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

  24.06.2567
  338 View

  สคช.หนุนครูอาชีวศึกษากลุ่มประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง นำมาตรฐานอาชีพไปเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อการันตีความสามารถให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บรรยาย ภารกิจและการดำเนินงานของสถาบัน ในงานสัมมนา “การพัฒนาทักษะการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา(TVET) ให้ทันสมัย รับมือหลังโควิด 19” โดยมีผู้เข้าร่วม เป็น ครู อาจารย์ ด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง และเทคโนโลยีโลจิสติกส์ จาก 5 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และไทย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศในกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกประเทศในการที่จะนำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ของสถาบันไปเชื่อมกับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของแต่ละประเทศ สามารถทำงานได้อย่างตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งมีคุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และผลักดันให้นำไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ

 • สคช. ร่วมวงพัฒนาหลักสูตร OFOS ก่อนเปิดลงทะเบียนในงาน THACCA SPLSH ปลายเดือนนี้

  21.06.2567
  380 View

  สคช. ร่วมวงพัฒนาหลักสูตร OFOS ก่อนเปิดลงทะเบียนในงาน THACCA SPLSH ปลายเดือนนี้ นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS Workshop) โดยมีนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนา พร้อมชี้ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร OFOS ที่จะเปลี่ยนประเทศไทย เพราะการจะทำให้ Soft Power เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ต้องเริ่มจากต้นน้ำของ Soft Power คือคน เมื่อประเทศไทยมีคนเก่ง สร้างสรรค์ ทักษะฝีมือระดับสูง ก็จะมีโอกาสนำพาขับเคลื่อน Soft Power ให้เกิดผลเร็จได้ โดยการสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการหารือ และพัฒนาหลักสูตร OFOS ของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง 11 สาขา ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชน นำไปสู่การจับคู่งาน การมีงานทำ และสร้างรายได้ รวมถึงเป็นการยืนยันความมั่นใจร่วมกันสำหรับหลักสูตร OFOS ที่จะเปิดลงทะเบียนในงาน THACCA SPLASH และเพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร และระบบซอฟต์พาวเวอร์คลังหน่วยกิต (National Soft Power Credit Bank) มุ่งสู่การสร้างหลักสูตร OFOS ที่มีคุณภาพสูงต่อไป

 • สคช. หนุน กปน.ยกระดับบุคลากรในสาขาธุรกิจประปาให้เป็นมืออาชีพ ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

  20.06.2567
  345 View

  สคช. หนุน กปน.ยกระดับบุคลากรในสาขาธุรกิจประปาให้เป็นมืออาชีพ ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะ เข้าพบนายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประปา ซึ่งการประปานครหลวงได้มีส่วนร่วมในการจัดทำและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา รวมทั้งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและมีการจัดประเมินสมรรถนะของบุคคลมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ สถาบันเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของการประปานครหลวง ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ และให้มีทักษะตามมาตรฐานอาชีพ จึงเตรียมขยายขอบข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างกันให้มากขึ้นในการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม ในสาขาธุรกิจประปาต่อไป

 • สคช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “บทบาทของเจ้าหน้าที่สอบในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ”ให้กับเจ้าหน้าที่สอบสังกัดสถาบัน

  19.06.2567
  361 View

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “บทบาทของเจ้าหน้าที่สอบในการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ”ให้กับเจ้าหน้าที่สอบสังกัดสถาบัน กว่า 50 คน โดยมี นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และมีนายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมให้การต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่สอบ มีบทบาทสำคัญในการร่วมตรวจประเมินองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมในแต่ละสาขาวิชาชีพ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ การฝึกอบรมครั้งนี้ยังได้มีการทำ Workshop การพิจารณาความสอดคล้องตามสถานการณ์ตัวอย่าง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำเทคนิคสู่การปฏิบัติงานจริงให้กับเจ้าหน้าที่สอบด้วย

 • สคช.สร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลากรสายสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และระดับชุมชน ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  18.06.2567
  362 View

  สคช.สร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลากรสายสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และระดับชุมชน ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะ เข้าพบหารือ รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) EXCELLENCE ON HAZARDOUS SUBSTANCES MANAGEMENT (HSM) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการนำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ไปใช้พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันวางแนวทางการสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนทั่วประเทศ เข้าถึงการพัฒนาทักษะด้านการคัดแยกขยะ เพื่อการจัดการของเสียในชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งยังสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้อีกด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ที่พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเรื่องการจัดการสารและของเสียอันตรายผ่านกลุ่มวิจัย (Research Cluster) ด้านต่างๆ พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตระดับสูง และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย และให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่ภาครัฐและภาคการผลิต มีความร่วมมือกับสถาบันในการจัดทำมาตรฐานอาชีพมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันสถาบันมีมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม , สาขาการจัดการของเสียชุมชน และ สาขาการติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม รวม 19 อาชีพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tpqi-net.tpqi.go.th/industrials-group

 • สคช.ร่วมงานแถลงวิสัยทัศน์ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต” IGNITE THAILAND : Future Workforce for Future Industry

  17.06.2567
  345 View

  นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมงานแถลงวิสัยทัศน์ “เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต” IGNITE THAILAND : Future Workforce for Future Industry โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงแนวทาง “การสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายอนุทิน กล่าวว่า จากการที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีไปเจรจาการค้า การลงทุน กับบริษัทต่างๆทั่วโลก นั้น เป็นการเชื้อเชิญอุตสาหกรรมใหม่ๆ ให้เข้ามาลงทุนซึ่งไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นการพัฒนาที่สำคัญ ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม เศรษฐกิจของประเทศให้ไปสู่อุตสาหกรรมไฮเทค (High Tech) ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และนวัตกรรมต่างๆ กำลังถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ชั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ประเทศไทยเรามีพื้นฐานอยู่ในทุกๆ ด้าน และพร้อมที่จะต่อยอด ซึ่งนอกจากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่รัฐบาลเร่งสร้างและเชื้อเชิญการลงทุนต่างๆ แล้ว การพัฒนาและเพิ่มทักษะของคน (Upskill / Reskill) ก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนพัฒนาทักษะตนเอง เตรียมความพร้อมในการทำงานในอุตสาหกรรมไฮเทค และช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไปด้วยกัน ด้าน น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า กระทรวง อว. มีแผนงานในการสร้างและพัฒนากำลังคนที่ครอบคลุมในทุกระดับ ตั้งแต่กำลังคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย รวมถึงการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยในระยะ 5 ปีข้างหน้าตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงไว้ที่ 80,000 คน ด้าน EV 150,000 คน และด้าน AI 50,000 คน ปัจจุบัน ได้เริ่มดำเนินการผลิตกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โครงการที่เป็น Quick Win เห็นผลแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ 1.การพัฒนาและเพิ่มทักษะ (Upskill/Reskill) เช่น โครงการ STEM PLUS หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สำหรับกำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรม โดยมีแรงจูงใจให้บริษัทเอกชนที่ส่งบุคลากรมาเรียน สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีได้ 250% 2.โครงการ Coop+ หรือ สหกิจศึกษาพลัส ที่นำนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์มาพัฒนาทักษะเพิ่มเติมและฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม หลังจบการศึกษาแล้วยังสามารถทำงานกับบริษัทได้ทันที 3.โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในมหาวิทยาลัยหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านเซมิคอนดักเตอร์ ด้าน EV และด้าน AI ในต่างประเทศ เป็นต้น

 • สคช.เดินหน้ายกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

  13.06.2567
  340 View

  สคช.เดินหน้ายกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะ เข้าพบนายฮิโรชิ โอคุดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด , นาย นาโอยูกิ มาซูอิ กรรมการ , ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ รองกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบชุบโลหะ และ รศ.สมนึก วัฒนศรียกุล นายกสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในสถานประกอบการให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการ สาขาอบชุบโลหะด้วยความร้อน โดยผู้บริหารบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ให้ความสนใจที่จะร่วมผลักดันบุคลากรในโรงงานให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ เนื่องจากกระบวนการอบชุบโลหะ ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง และมีบริษัทโตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายใน และให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการฝึกอบรมในสายงานอบชุบโลหะด้วย ดร.นิพนธ์ ยังได้นำเยี่ยมชม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ และสายการผลิต พร้อมระบุว่าสนใจการเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม และองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการ สาขางานอบชุบโลหะด้วยความร้อน (Heat Treatment) และต้องการผลักดันให้พนักงานได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ในอาชีพนักปฏิบัติการในกระบวนการอบชุบโลหะด้วยความร้อน นักตรวจสอบในกระบวนการอบชุบโลหะด้วยความร้อน และนักจัดการในกระบวนการอบชุบโลหะด้วยความร้อน เพื่อการปรับค่าตอบแทน สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองต่อไป สำหรับบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ดำเนินธุรกิจให้บริการอบชุบโลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์ (HEAT TREATMENT) ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 1,200 คน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

 • สคช.เตรียมจับมือกรมกิจการผู้สูงอายุ หนุนเพื่อนผู้สูงวัย ให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ ต่อยอดอาชีพให้มีรายได้ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

  12.06.2567
  329 View

  สคช.เตรียมจับมือกรมกิจการผู้สูงอายุ หนุนเพื่อนผู้สูงวัย ให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ ต่อยอดอาชีพให้มีรายได้ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือร่วมกับ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และนางวาสนา ทองจันทร์ ผู้อำนวยกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ถึงแนวทางความร่วมมือในโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ และผลักดันให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จากกรมกิจการผู้สูงอายุให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยนำหลักสูตรที่มีมารับรองความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพของสถาบัน ในสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และต่อยอดอาชีพได้

 • สคช. พร้อมหนุนงาน THACCA SPLASH Soft Power Forum 2024 ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยทะยานสู่ระดับโลก

  12.06.2567
  344 View

  สคช. พร้อมหนุนงาน THACCA SPLASH Soft Power Forum 2024 ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยทะยานสู่ระดับโลก นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร ร่วมในการแถลงข่าว งาน THACCA SPLASH Soft Power Forum 2024 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานการแถลงข่าว นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า งาน THACCA SPLASH Soft Power Forum 2024 จะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศไทย เพื่อส่งต่อนโยบายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นให้เข้าถึงประชาชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นงานประชุมซอฟต์พาวเวอร์ระดับนานาชาติครั้งแรก ที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลไทย ภายในงานจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ของภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนจากแบรนด์ดังระดับโลกในหลายอุตสาหกรรม และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการรายละเอียดของนโยบาย ศักยภาพที่รัฐบาลมองเห็นและจะส่งเสริม ให้มีการ Workshop ในงานนี้ รวมไปถึงนโยบายในรายละเอียดของแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมการ Matching ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นระหว่างเอกชนไทยและต่างชาติ พร้อมเชิญชวนคนไทยให้มาร่วมงานฟรีตลอดงานเป็นเวลา 3 วัน เพื่อเรียนรู้และหาโอกาสใหม่ๆ สนับสนุนศักยภาพวัฒนธรรมไทย เป็นงานสำคัญที่จะปักหมุดประเทศไทยลงบนแผนที่โลก ว่าเราพร้อมแล้วที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Soft Power ของโลก

 • สคช. ขยายฐานเครือข่ายการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มงานศิลปหัตถกรรม รองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power

  30.05.2567
  328 View

  สคช. ขยายฐานเครือข่ายการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มงานศิลปหัตถกรรม รองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เยี่ยมชมและหารือผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรมในงาน FOLKSCRAFT REUNION : Slow Fashion Market ถึงแนวทางการยกระดับผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มงานศิลปหัตถกรรมให้ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งสถาบันมีมาตรฐานอาชีพในสาขาอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขาผ้าทอ สาขางานเครื่องปั้นดินเผา งานเครื่องจักสาน งานเซรามิก โดยการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเป็นการรับรองความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอาชีพ รวมถึงมีโอกาสเติมทุนจากสถาบันการเงินพันธมิตรอย่างธนาคารออมสิน SME D Bank และที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่าง บสย. ซึ่งผู้ประกอบการในงานได้ให้ความสนใจการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นการการันตีคุณภาพงานฝีมือของคนไทย เนื่องจากผู้ประกอบการในงานทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ทำงานกับชุมชนในพื้นที่ตามความความโดดเด่นของทรัพยากรและวัฒนธรรม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้จากงานฝีมือ หรืองานคราฟต์ ซึ่งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาของคนไทยที่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีวัฒนธรรมในพื้นถิ่นออกมาเป็นงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งวิถีท้องถิ่นจะอาศัยช่วงฤดูว่างจากการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก มาทำงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริม การรับรองคุณภาพให้กับผู้ประกอบอาชีพจึงเป็นเสมือนเครื่องการันตีคุณภาพให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เสพงานคราฟต์ โดยต้องยอมรับว่างานคราฟต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้กับประเทศและเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลด้วย

 • สคช.ร่วม กทม.และสมาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสาร เฉลิมฉลองเทศกาล Pride สร้างจุดเช็คอินแลนด์มาร์คเชิงสัญลักษณ์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในคอนเซ็ปต์ “KHAOSAN Pride Friendly 2024”

  30.05.2567
  304 View

  สคช.ร่วม กทม.และสมาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสาร เฉลิมฉลองเทศกาล Pride สร้างจุดเช็คอินแลนด์มาร์คเชิงสัญลักษณ์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในคอนเซ็ปต์ “KHAOSAN Pride Friendly 2024” นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมงาน เทศกาล “KHAOSAN Pride Friendly 2024” โดยมีนายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคม ผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวเปิดการต้อนรับเทศกาล“KHAOSAN Pride Friendly 2024” โดยมีสาวสวยจากทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา Miss Tourism World Thailand ร่วมสร้างสีสันในงาน เทศกาลนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน ทั้งยังเป็นการยืนยันความหลากหลายทางเพศ และเสริมสร้างความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของความหลากหลายในสังคม โดยมีการการจัดขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ ด้วยคอนเซ็ปต์ที่สร้างสรรค์ และสื่อความหมายถึงความภูมิใจในตัวตนของชุมชน LGBTQ+ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแค่การเฉลิมฉลอง แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนย่านถนนข้าวสารและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ค้าย่านถนนข้าวสาร ทั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้มารับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้กลุ่มผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ในย่านถนนข้าวสาร โดยดำเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีเหล่านี้ถือเป็นพ่อค้าแม่ค้า Street Food มืออาชีพ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมเทศกาล KHAOSAN Pride Friendly 2024 ในครั้งนี้ด้วย

 • สคช.เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม IM Japan และเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานเทคนิคชาวไทย จำนวน 34 คน ที่ฝึกงานในสถานประกอบการชั้นนำของญี่ปุ่น

  30.05.2567
  298 View

  นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม IM Japan และเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานเทคนิคชาวไทย จำนวน 34 คน ที่ฝึกงานในสถานประกอบการชั้นนำของญี่ปุ่น โดยมี Mr.Masanobu KOMIIYA Managing Director และ Mr.Kuniaki YOSHIDA General Manager,International Affairs Division ให้การต้อนรับ และร่วมหารือแนวทางการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับคนไทยที่มาทำงานในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถได้รับการเทียบวุฒิทางการศึกษาได้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน Kasukabe จังหวัดไซตามะ

 • สคช.เข้าพบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือแนวทางส่งเสริมให้กำลังแรงงานในประเทศ มีทักษะเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล

  29.05.2567
  280 View

  นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะเข้าพบ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต ที่สถานเอคอัคราชทูต ณกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสถาบันได้นำเสนอภารกิจ หน้าที่ของสถาบัน ในฐานะหน่วยงานรัฐภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี และมีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้กำลังแรงงานในประเทศ มีทักษะเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการหารือร่วมกันถึงแนวทางความร่วมมือในการผลักดันการประเมินสมรรถนะบุคคลในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์และให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแก่คนไทยที่ประกอบอาชีพในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงแนวทางการลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย โดยสถาบันสามารถอำนวยความสะดวกในการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทย ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้เป็นแรงงานมืออาชีพ ที่มีความพร้อมตั้งแต่ต้นทาง และเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นให้ถูกต้อง โดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่ญี่ปุ่นกำลังขาดแคลน

 • สคช.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี “ประชาชาติธุรกิจ”

  29.05.2567
  294 View

  นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี “ประชาชาติธุรกิจ” โดยมี นายวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการ กอง บก.ประชาชาติธุรกิจ นางสาวสุดใจ ชาญชาตรีรัตน์ บรรณาธิการบริหาร กอง บก.ประชาชาติธุรกิจ ให้การต้อนรับ ณ ชั้น G อาคารสำนักงาน บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)

 • สคช.ร่วมเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs คุณวุฒิวิชาชีพ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน รุ่นที่ 3

  27.05.2567
  297 View

  นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย คุณผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าว ปฐมนิเทศ และเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs คุณวุฒิวิชาชีพ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน รุ่นที่ 3” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สคช. กับ บสย. ที่ดำเนินการร่วมกันเข้าสู่ปีที่ 3 ที่สามารถปั้นคนในอาชีพให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ทั้งยังช่วยเตรียมความพร้อมให้คนในอาชีพได้มีทักษะในด้านการบริหารบัญชีการเงิน การบริหารจัดการต้นทุน การตลาดการขายแบบออนไลน์ ความรู้ด้าน e-commerce รวมถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดียสร้างตัวตนเพื่อเพิ่มยอดขาย ผู้ประกอบการ SMEs นับว่าเป็นหนึ่งในภาคส่วนธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยังเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญของแรงงานในประเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีความเชื่อมั่นว่า เมื่อผู้ประกอบการได้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ จะสามารถมีส่วนช่วยพัฒนากำลังแรงงานของประเทศไทยให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพได้อย่างยั่งยืน