จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ธ.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

19/12/2565
510 View