จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน(TOR)จ้างสื่อประชาสัมพันธ์โครงการก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (From Professional to MSME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ม.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน(TOR)จ้างสื่อประชาสัมพันธ์โครงการก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (From Professional to MSME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/01/2566
187 View