จัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในงบลงทุน